Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 93.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2015 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowanych przez osoby fizyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2015 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowanych przez osoby fizyczne, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 93.XI.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 maja 2015 r.

Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2015 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowanych przez osoby fizyczne (zwane dalej procedurą)
Kryteria wyboru zadania

§ 1. 1. Gmina Miasto Częstochowa udziela dotacji celowej z budżetu miasta Częstochowy dla osób fizycznych na zadania polegające na zdemontowaniu i zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) starego typu opalanego węglem, miałem, koksem i zastąpieniu go:

1) podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania;

2) ogrzewaniem elektrycznym;

3) kotłem gazowym, olejowym;

4) kotłem retortowym c.o. (z podajnikiem automatycznym) o sprawności minimum 80 % posiadającym atest energetyczno - ekologiczny (aktualne świadectwo potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym typie kotła). Świadectwo musi być wydane przez instytucję posiadającą certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

2. Dofinansowaniu podlegać będą również modernizacje polegające na zdemontowaniu i zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) opalanego węglem-typu ekogroszek i zastąpieniu go:

1) podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania;

2) ogrzewaniem elektrycznym;

3) kotłem gazowym;

4) kotłem olejowym.

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne które:

1) posiadają tytułu prawny do nieruchomości, na której zamierza się instalować ekologiczne urządzenie grzewcze, lub zgody właściciela nieruchomości na wykonanie inwestycji;

2) zamierzają zlikwidować tradycyjny węglowy kocioł rusztowy w istniejącym budynku mieszkalnym (wnioskodawca zlikwiduje dotychczasowe urządzenie grzewcze, co najmniej przez jego trwałe odcięcie od sieci centralnego ogrzewania);

3) planują do zamontowania kocioł z systemem automatycznego załadunku paliwa bez dodatkowego stałego rusztu dla kotłów węglowych centralnego ogrzewania, na którym w tradycyjny sposób można spalać paliwa gorszej jakości, w tym również odpady, za wyjątkiem urządzeń grzewczych na paliwo stałe wyposażonych w ruszt awaryjny, wykorzystywany wyłącznie w przypadkach awaryjnych związanych z przerwą dostaw energii elektrycznej;

4) zainstalują kocioł grzewczy będący głównym źródłem ciepła, nie dopuszcza się sytuacji, kiedy układ grzewczy stanowią dwa równoważne źródła ciepła, włączone w instalację c.o. jak np. kocioł węglowy wraz z gazowym, kocioł węglowy wraz z olejowym, wymiennik ciepła i kocioł, dopuszcza się stosowanie źródeł pomocniczych np. dogrzewanie za pomocą kominka, energii elektrycznej;

5) zamontują urządzenia zasilane paliwami stałymi posiadające aktualne świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" lub równoważne świadectwo przyznawane przez uprawnione do tego instytuty, laboratoria (np. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu lub inne), atest energetyczno-emisyjny kotła nie jest takim świadectwem.

6) w okresie 5 lat od dnia otrzymania dotacji nie zmienią źródła ciepła na emitujące większą ilość zanieczyszczeń do powietrza (pyłu, CO2) pod rygorem zwrotu dotacji.

4. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do budynku lub lokalu zlokalizowanego na terenie Gminy Częstochowa, z zastrzeżeniem, że budynek lub lokal nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w roku złożenia wniosku;

5. Dotacja do instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego przysługuje tylko do jednego urządzenia w danym lokalu lub budynku.

6. Z dofinansowania można skorzystać tylko raz w ciągu 5 lat.

Warunki i kryteria udzielania dotacji

§ 2. 1. Kwota dofinansowania wynosi do 50 % kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na podłączenie do sieci centralnego ogrzewania lub zakup nowego źródła - kotła (bez kosztów projektu i montażu), jednak nie więcej niż 1000 zł.

2. W przypadku gdy liczba prawidłowo złożonych wniosków i na jej podstawie przyznanych dotacji nie wyczerpuje środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Komisja może zdecydować o przyznaniu zwiększonej dotacji jednostkowej maksymalnie w kwocie do 2000 na zadania polegające na zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) starego typu opalanego węglem, miałem, koksem i zastąpieniu go:

1) podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania;

2) ogrzewaniem elektrycznym;

3) kotłem gazowym;

4) kotłem olejowym.

3. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:

1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji (przedmiotem dotacji mogą być inwestycje zrealizowane bądź planowane do realizacji w terminie od 1 lipca 2014 do 16 listopada 2015r.);

2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

4. Kwalifikowanie inwestycji do dofinansowania będzie dokonywane o następujące kryteria:

1) realizacja zadania przyczyni się do poprawy i ochrony powietrza;

2) pierwszeństwo w przyznaniu dotacji maja inwestycje zrealizowane w terminie od 1 lipca 2014 r. do dnia złożenia wniosku;

3) w przypadku inwestycji planowanych do realizacji do dnia 16 listopada 2015 r. w pierwszej kolejności przyznawane będą dotacje na modernizacje systemu grzewczego polegające na zdemontowaniu i zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) opalanego paliwem stałym i zastąpieniu go: podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, kotłem olejowym;

4) ponadto dla inwestycji określonych w punkcie 2) i 3) decyduje dodatkowo kolejność złożenia.

Tryb przyznawania dotacji

§ 3. 1. Wniosek o dotację powinien zostać złożony w Urzędzie Miasta Częstochowy.

2. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 lipca 2015 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy.

3. Do wniosku dołącza się:

1) potwierdzenie tytułu prawnego do budynku / lokalu mieszkalnego;

2) kosztorys inwestycji z wyszczególnioną ceną źródła ciepła;

3) oświadczenia zgodnie z załączonymi wzorami.

4. Złożone wnioski będą rejestrowane. Wnioski nie będą sprawdzane przed posiedzeniem Komisji ds. przyznawania dofinansowania w 2015 roku z budżetu miasta Częstochowy na zadania z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowane przez osoby fizyczne, która zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

5. Za kompletność wniosku odpowiada ubiegający się o dotację.

6. Oceną wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz ich kwalifikacją zajmuje się Komisja ds. przyznawania dofinansowania w 2015 roku z budżetu miasta Częstochowy na zadania z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowane przez osoby fizyczne powołana przez Prezydenta Miasta.

7. Wniosek nie spełniający wymogów formalnych i merytorycznych podlega odrzuceniu.

8. Ostateczną listę osób objętych dofinansowaniem i wysokość dotacji akceptuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się ze stanowiskiem powołanej wcześniej Komisji.

9. Akceptacja Prezydenta Miasta jest podstawą zawarcia umowy z wnioskodawcą.

10. Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji jest ostateczna.

11. Lista dotowanych podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

12. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzana będzie umowa cywilno-prawna dotacji na dofinansowanie modernizację systemu grzewczego pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a wnioskodawcą.

13. Umowa dotacji powinna określać w szczególności: określenie stron umowy, datę zawarcia umowy, nazwę inwestycji, opis zakresu rzeczowego inwestycji, wysokość udzielonej dotacji, sposób i terminy przekazania dotacji, planowany całkowity koszt inwestycji oraz terminy jej rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

14. Podpisanie umowy może nastąpić nie później niż do 30 sierpnia 2015 roku, w uzasadnionych przypadkach do dnia 14 września 2015 r. Nie podpisanie umowy do ww. terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego dofinansowania.

Sposób rozliczania dotacji

§ 4. 1. Po podpisaniu umowy i zrealizowaniu inwestycji należy przedłożyć do Urzędu Miasta Częstochowy dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

2. Rozliczenie należy złożyć do dnia 16 listopada 2015 r.

3. W przypadku zainstalowania ekologicznego urządzenia grzewczego dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:

1) w przypadku zmiany na ogrzewanie elektryczne:

a) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał),

b) umowa sprzedaży energii elektrycznej z dystrybutorem energii (oryginał wraz z kserokopią),

c) protokół kontroli technicznej instalacji po zamontowaniu urządzenia grzewczego sporządzony przez instalatora (oryginał wraz z kserokopią),

d) imienna faktura VAT na zakup elektrycznych systemów grzewczych, faktura powinna wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę, (oryginał wraz z kserokopią).

2) w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe zasilane z zewnętrznej sieci gazowej:

a) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał),

b) umowę na dostarczenie gazu do celów grzewczych z dystrybutorem gazu (oryginał wraz z kserokopią),

c) protokół prób szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego sporządzony przez instalatora (oryginał wraz z kserokopią),

d) imienna faktura VAT na zakup kotła grzewczego, faktura powinna wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę, (oryginał wraz z kserokopią),

e) ostateczna opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła gazowego (oryginał wraz z kserokopią);

3) w przypadku zmiany na ogrzewanie olejowe:

a) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał),

b) imienna faktura VAT na zakup kotła grzewczego, faktura powinna wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę, (oryginał wraz z kserokopią),

c) ostateczna opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła olejowego (oryginał wraz z kserokopią),

d) protokół rozruchu i uruchomienia kotła sporządzony przez instalatora (oryginał wraz z kserokopią),

4) w przypadku zmiany na ogrzewanie węglowo-ekologiczne:

a) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał),

b) imienna faktura VAT na zakup kotła grzewczego, faktura powinna wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę, (oryginał wraz z kserokopią),

c) ostateczna opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła węglowego (oryginał wraz z kserokopią),

d) świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym typie pieca - świadectwo musi być wydane przez instytucję posiadającą certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,

e) protokół rozruchu i uruchomienia kotła sporządzony przez instalatora (oryginał wraz z kserokopią);

5) w przypadku zmiany na ogrzewanie ze źródła zdalaczynnego (z sieci ciepłowniczej):

a) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał),

b) umowę na dostarczenie ciepła i protokół odbioru instalacji przez dostarczającego ciepło (oryginał wraz z kserokopią)),

c) rachunek lub faktura VAT na wykonanie przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem (oryginał wraz z kserokopią);

6) w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe - zbiornikowe (gaz płynny):

a) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał),

b) umowa na dostawę gazu płynnego do celów grzewczych (oryginał wraz z kserokopią),

c) protokół prób szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego sporządzony przez instalatora (oryginał wraz z kserokopią),

d) imienna faktura VAT na zakup kotła grzewczego, (oryginał wraz z kserokopią),

e) ostateczna opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła gazowego (oryginał wraz z kserokopią);

4. Rozliczeniem dotacji zajmuje się zespół powołany przez Prezydenta Miasta.

5. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów.

6. Dotacja zostanie przekazana wnioskodawcy w sposób określony w zawartej umowie.

Sposób kontroli wykonania zadania

§ 5. 1. Gmina Miasto Częstochowa ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania zadania zarówno w trakcie realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji w ciągu pięciu lat od dnia jej otrzymania .

2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy dokonają kontroli wykonania zadania. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z niniejszym zasadami lub w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy spowoduje konieczność zwrotu udzielonej dotacji wraz z należnymi odsetkami.

Wzory dokumentów

§ 6. Wzory dokumentów:

1) załącznik nr 1 - wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej w 2015 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanego z ochroną powietrza polegającego na modernizacji systemu grzewczego w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie miasta Częstochowy realizowanego przez osobę fizyczną;

2) załącznik nr 2 - wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej w 2015 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanego z ochroną powietrza polegającego na modernizacji systemu grzewczego w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie miasta Częstochowy realizowanego przez osobę fizyczną.


Załącznik Nr 1 do procedury

Częstochowa, dn. …………………

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wniosek
o przyznanie dotacji celowej w 2015 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanego z ochroną powietrza polegającego na modernizacji systemu grzewczego w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie miasta Częstochowy realizowanego przez osobę fizyczną

Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................

adres: ...............................................................................................................................................

telefon: .........................................................

PESEL: .........................................................

(email): .........................................................

Proszę o udzielenie dofinansowania do poniesionych przeze mnie kosztów na modernizację systemu grzewczego. Przedmiotowy lokal/budynek nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w roku złożenia wniosku.

Adres nieruchomości: Częstochowa ul. ......................................................... nr ........ nr lokalu ......

Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wynosi ........................ m2.

W przedmiotowym budynku/lokalu zamierzam przeprowadzić/przeprowadziłem modernizację polegającą na likwidacji źródła ciepła (kotła) typu ...........………………….…................................

o mocy …………. kW

opalanego .........……………..........................................................................................

Zamierzam zainstalować/zainstalowałem nowe źródło ciepła*:

- ogrzewanie elektryczne typu ……..........……………………………………. o mocy ….......................,

- kocioł gazowy typu………………………………………….......………………… o mocy …................, zasilany gazem z sieci miejskiej.

- kocioł gazowy typu ……………………………………………… o mocy...................………………………………… zasilany gazem płynnym zbiornikowym

- kocioł olejowym typu ……………………........................................................ o mocy ...................,

- niskoemisyjnym kotłem opalanym węglem, o mocy ........................ i o sprawności minimum ................................ % posiadającym atest energetyczno-ekologiczny;

- podłączyć/podłączyłem budynek/lokal do sieci centralnego ogrzewania,

Modernizację systemu grzewczego wykonam/wykonałem w terminie od …………………… do ………………………

Zobowiązuję się, że w okresie 5 lat od dnia otrzymania dotacji nie zmienię źródła ciepła na emitujące większą ilość zanieczyszczeń do powietrza (pył, CO2) pod rygorem zwrotu dotacji całości wraz z odsetkami.

.....................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić


Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający prawo własności lub dysponowania budynkiem / lokalem tj. aktualny (ważny 3 miesiące) zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej (oryginał wraz z kserokopią) oraz w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli (dotyczy również współwłasności małżeńskiej), lub umowę najmu, dzierżawy, użyczenia w przypadku użytkowania lokalu w oparciu o inny tytuł prawny oraz pisemną zgodę właściciela lub zarządcy nieruchomości na prowadzenie modernizacji (oryginał wraz z kserokopią);

2) kosztorys inwestycji wraz z wyszczególnioną ceną kotła;

3) oświadczenia dotyczące w sprawie:

a) zapoznania się z regulaminem przyznawania dofinansowania z budżetu miasta Częstochowy,

b) niekorzystania z dofinansowania w ciągu ostatnich 5 lat,

c) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w budynku (lokalu) w okresie do 5 lat od daty otrzymania dofinansowania,

d) zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie dofinansowania,

e) w sprawie daty oddania budynku do użytkowania.


Oświadczenie w sprawie zapoznania się z Regulaminem udzielania dotacji celowych w 2015 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowane przez osoby fizyczne

Ja niżej podpisany(a) ........…………..............…………………………………..….......

zamieszkały(a) .............…………………………………………………..................…..

..………………………………..............…………..…………………….……………

oświadczam,

- że zapoznałem(am) się regulaminem udzielenia dotacji ze środków budżetu miasta Częstochowy na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy,

- oświadczam, że w ostatnich pięciu latach nie otrzymałem dofinansowania na modernizację systemu grzewczego,

- oświadczam, że wyrażam zgodę dla przedstawicieli Urzędu Miasta Częstochowy w celu przeprowadzenia kontroli zmodernizowanej instalacji grzewczej, w ciągu pięciu lat od dnia otrzymania dofinansowania.

Częstochowa, dnia ..........................................

..........................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

(oświadczenie niniejsze dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o udzielenie dofinansowania)

Ja niżej podpisany (a) .............................................................................................................

Zamieszkały (a) .......................................................................................................................

oświadczam, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postępowaniu o udzielenie dofinansowania, w przypadku zaistnienia takiej konieczności - podania ich do publicznej wiadomości, przez Prezydenta Miasta Częstochowy w zakresie oznaczonym w złożonym podaniu i załączonych dokumentach.

Jednocześnie potwierdzam, że pouczono mnie o możliwości wglądu w rejestr danych osobowych dotyczących mojej osoby w celu skontrolowania i ewentualnego poprawienia błędnych danych.

Częstochowa, dnia ..........................................

..........................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Oświadczenie w sprawie daty oddania budynku do użytkowania

Ja niżej podpisany (a)……….....................………………………………...............…....

Zamieszkały (a) ............…………………………………..................……...............……

Oświadczam, że budynek przy ul. .............................................., w którym została przeprowadzona modernizacja systemu grzewczego został oddany do użytkowania w ............ roku

Częstochowa, dnia ..........................................

..........................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do procedury

Częstochowa, dn. …………………

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wniosek

o rozliczenie dotacji celowej w 2015 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanego z ochroną powietrza polegającego na modernizacji systemu grzewczego w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie miasta Częstochowy realizowanego przez osobę fizyczną

..........................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)

..........................................................................................................................................................

(adres)

........................................................................

(telefon)

.......................................................................

(PESEL)

.......................................................................

(email)

Proszę o rozlicznie przyznanej dotacji celowej w 2015 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanego z ochroną powietrza polegającego na modernizacji systemu grzewczego w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie miasta Częstochowy realizowanego przez osobę fizyczną.

……………………………………..

(czytelny podpis wnioskodawczy)

Do wniosku dołączam*

w przypadku zmiany na ogrzewanie elektryczne:

1) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał);

2) umowa sprzedaży energii elektrycznej z dystrybutorem energii (oryginał wraz z kserokopią);

3) protokół kontroli technicznej instalacji po zamontowaniu urządzenia grzewczego sporządzony przez instalatora (oryginał wraz z kserokopią);

4) imienna faktura VAT na zakup elektrycznych systemów grzewczych, faktura powinna wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę, (oryginał wraz z kserokopią).

w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe zasilane z zewnętrznej sieci gazowej:

1) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał);

2) umowę na dostarczenie gazu do celów grzewczych z dystrybutorem gazu (oryginał wraz z kserokopią);

3) protokół prób szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego sporządzony przez instalatora (oryginał wraz z kserokopią);

4) imienna faktura VAT na zakup kotła grzewczego, faktura powinna wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę, (oryginał wraz z kserokopią);

5) ostateczna opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła gazowego (oryginał wraz z kserokopią).

w przypadku zmiany na ogrzewanie olejowe:

1) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał);

2) imienna faktura VAT na zakup kotła grzewczego, faktura powinna wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę, (oryginał wraz z kserokopią);

3) ostateczna opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła olejowego (oryginał wraz z kserokopią);

4) protokół rozruchu i uruchomienia kotła sporządzony przez instalatora (oryginał wraz z kserokopią).

w przypadku zmiany na ogrzewanie węglowo-ekologiczne:

1) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał);

2) imienna faktura VAT na zakup kotła grzewczego, faktura powinna wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę, (oryginał wraz z kserokopią);

3) ostateczna opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła węglowego (oryginał wraz z kserokopią);

4) świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym typie pieca - świadectwo musi być wydane przez instytucję posiadającą certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji;

5) protokół rozruchu i uruchomienia kotła sporządzony przez instalatora (oryginał wraz z kserokopią).

w przypadku zmiany na ogrzewanie ze źródła zdalaczynnego (z sieci ciepłowniczej):

1) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał);

2) umowę na dostarczenie ciepła i protokół odbioru instalacji przez dostarczającego ciepło (oryginał wraz z kserokopią);

3) rachunek lub faktura VAT na wykonanie przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem (oryginał wraz z kserokopią).

w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe - zbiornikowe (gaz płynny) :

1) oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego (oryginał);

2) umowa na dostawę gazu płynnego do celów grzewczych (oryginał wraz z kserokopią);

3) protokół prób szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego sporządzony przez instalatora (oryginał wraz z kserokopią);

4) imienna faktura VAT na zakup kotła grzewczego, (oryginał wraz z kserokopią);

5) ostateczna opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła gazowego (oryginał wraz z kserokopią).

*niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe