Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 94.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2015 r. dla osób fizycznych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Częstochowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2015 r. dla osób fizycznych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Częstochowy stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 94.XI.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 maja 2015 r.

Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2015 roku dla osób fizycznych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Częstochowy, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej rozliczania i sposób kontroli wykonania zadania(zwane dalej procedurą)

Kryteria wyboru zadania

§ 1. 1. Gmina Miasto Częstochowa udziela dotacji celowej z budżetu miasta Częstochowy dla osób fizycznych (właścicieli lub współwłaścicieli budynków) likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych położonych w Częstochowie.

2. O dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.

3. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które otrzymały dofinansowanie z innych środków publicznych na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynku objętego dofinansowaniem na podstawie niniejszego regulaminu.

4. Dotacja nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których do 20% powierzchni użytkowej przeznaczone jest na działalność gospodarczą.

5. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem, na którym znajdują się materiały zawierające azbest.

6. Dofinansowaniu będą podlegać koszty wykonania prac związanych z usuwaniem z terenu nieruchomości położonych na obszarze miasta Częstochowy, odpadów azbestowych powstających przy wymianie lub usunięciu pokryć dachowych, elewacji.

7. Poprzez koszty kwalifikowane (koszty dofinansowania) zadania rozumie się koszty zdjęcia płyt azbestowo - cementowych płaskich i falistych z dachu i elewacji obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek, transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku.

8. Prace, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 7 realizować mogą wykonawcy spełniający szczegółowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), natomiast transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest mogą wykonać podmioty posiadające zezwolenia wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach.

9. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie zdemontowały i wywiozły odpady niebezpieczne zawierające azbest.

10. Dofinansowanie na wyżej wymienione prace przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.

11. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej.

12. Dofinansowaniem objęte zostaną zadania w budynkach oddanych do użytkowania do końca 1996 roku.

13. Łączna kwota przyznanych dotacji nie może przekroczyć wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Częstochowy na rok 2015.


Warunki i kryteria udzielania dotacji

§ 2. 1. Koszt kwalifikowany ustalany będzie na podstawie faktur wystawionych na WNIOSKODAWCĘ.

2. Kwota dotacji wynosi do 50% kosztów usunięcia materiałów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

3. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest figurowanie nieruchomości w Bazie Azbestowej Ministerstwa Gospodarki prowadzonej przez Gminę Miasto Częstochowa. Wpis następuje poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Częstochowy informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

4. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania. Kwalifikowanie inwestycji do dofinansowania będzie dokonywane w oparciu o następujące kryteria:

1) realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczyni się do poprawy i ochrony środowiska naturalnego na szczeblu lokalnym;

2) realizacja zadania będzie możliwa w oparciu o dane zawarte we wniosku;

3) postępowanie z wytworzonymi odpadami zawierającymi azbest będzie prowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;

4) przedłożenie oświadczenia o nie zaleganiu w opłatach i podatkach z tytułu posiadanych na terenie miasta Częstochowa nieruchomości lub dokument potwierdzający, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

5) przedłożenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.);

6) kolejność złożenia wniosku.

Tryb postępowania

§ 3. 1. Wniosek o dotację powinien zostać złożony w Urzędzie Miasta Częstochowy przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z usuwaniem azbestu. Dopuszcza się w 2015r. złożenie wniosku przez osoby fizyczne, które zrealizowały określone w §1 zadania w budynkach w okresie od 1 września 2014 roku do 15 lipca 2015 roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

2. Wniosek o dotację składa się w terminie do 15 lipca 2015 r. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Do wniosku dołącza się:

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty;

2) w przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada kilka osób, do wniosku winna być dołączona zgoda wszystkich współwłaścicieli;

3) oświadczenia WNIOSKODAWCY;

4) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

4. W przypadku dołączenia kserokopii dokumentów, należy je opatrzyć klauzulą "stwierdzam zgodność z oryginałem" i własnoręcznie podpisać.

5. Złożone wnioski będą rejestrowane.

6. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne. Za kompletność wniosku odpowiada ubiegający się o dotację. Wnioski nie będą sprawdzane przed posiedzeniem komisji ds. przyznawania dofinansowania w 2015 roku z budżetu miasta Częstochowy na przedmiotowe zadanie.

7. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane i oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy.

8. Wnioski niespełniające wymagań formalnych i merytorycznych podlegają odrzuceniu.

9. Ocena merytoryczna dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania określone w § 2 ust. 4.

10. Komisja sporządza ze swych czynności protokół i przedkłada go do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Częstochowy.

11. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy.

12. Wnioskodawcy ubiegający się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po rozpatrzeniu i ocenie merytorycznej, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

13. Sporządzana jest lista dotowanych (do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie) i lista rezerwowa, które podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Częstochowy.

14. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzona będzie umowa cywilnoprawna dotacji na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a WNIOSKODAWCĄ, która określi w szczególności:

1) strony zawarcia umowy;

2) datę zawarcia umowy;

3) kwotę udzielonej dotacji;

4) termin realizacji zadania;

5) efekt ekologiczny (podany jako ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest);

6) planowany całkowity koszt inwestycji związany z pracami polegającymi na usunięciu azbestu;

7) termin i sposób rozliczenia dotacji nie dłuższy niż 16 listopad 2015r.;

8) warunki otrzymania i przekazania dotacji;

9) termin przekazania dotacji.

15. Wnioskodawca telefonicznie lub za pośrednictwem poczty zawiadomiony zostanie o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy.

16. Podpisanie umowy może nastąpić nie później niż do 31 sierpnia 2015 roku. Nie podpisanie umowy do ww. terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego dofinansowania.

17. W przypadku nie podpisania umowy w terminie, o którym mowa w ust. 17 dopuszcza się podpisanie umowy w terminie późniejszym przez wnioskodawców z listy rezerwowej.

Sposób rozliczania dotacji celowej

§ 4. 1. Po usunięciu azbestu, w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2015 roku, Wnioskodawca występuje z wnioskiem o wypłatę dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2.

3. Do wniosku rozliczającego dotację wnioskodawca dołącza następujące dokumenty:

1) oryginał faktury VAT lub rachunku (oryginał wraz z kserokopią) wystawionych przez przedsiębiorcę za demontaż pokrycia dachowego/ elewacji zawierających azbest z wyszczególnieniem kosztów za demontaż, transport, unieszkodliwienie odpadów azbestowych (dokument po opieczętowaniu zostanie zwrócony);

2) pisemne oświadczenie wykonawcy (oryginał wraz z kserokopią), iż wykonał prace zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi oraz oczyścił teren z pyłu azbestowego - zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowych zawierających azbest z obiektów budowlanych zdemontowanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko, przy czym oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadu należy okazać do wglądu);

3) oświadczenie WNIOSKODAWCY (oryginał wraz z kserokopią) o zastąpieniu wyrobów zawierających azbest innymi materiałami budowlanymi niezawierającymi azbestu;

4) dokumenty wynikające z prawa budowlanego, tj.: zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest uzyskanego przez WNIOSKODAWCĘ od właściwego organu;

5) zgłoszenie robót przez wykonawcę do organu nadzoru budowlanego oraz okręgowego inspektora pracy (oryginał wraz z kserokopią);

6) umowa z WYKONAWCĄ prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zawierająca w szczególności ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia podana w m2 (oryginał wraz z kserokopią),

7) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu na jego nieruchomości materiałów zawierających azbest po zrealizowaniu prac objętych umową, z podaniem ilości pozostałego azbestu na nieruchomości wraz z określeniem planowanej daty usunięcia azbestu zgodnie z informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) - (oryginał wraz z kserokopią).

4. W przypadku dołączenia kserokopii dokumentów, należy je opatrzyć klauzulą "stwierdzam zgodność z oryginałem" i własnoręcznie podpisać.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym otrzymaną dotację, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Wniosek nie poprawiony przez Wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 5, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, o której mowa w § 3 ust. 15 z winy wnioskodawcy z jednoczesną odmową udzielenia dotacji.

7. Wnioski o wypłatę dotacji rozpatrywane i oceniane będą pod względem zgodności wniosku z zawartą umową przez Komisję powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy.

8. Komisja sporządza ze swych czynności protokół i przedkłada go do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Częstochowy.

9. Po zaakceptowaniu rozliczenia, środki pieniężne przekazuje się WNIOSKODAWCY, w sposób który został określony w umowie.

Sposób kontroli wykonania zadania

§ 5. 1. Gmina Miasto Częstochowa ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zarówno przed i w trakcie realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji w ciągu pięciu lat od dnia jej otrzymania .

2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy dokonają kontroli wykonania zadania - zdemontowania pokrycia dachowego/ elewacji zawierających azbest z budynku mieszkalnego, garażowego, lub gospodarczego. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół.

3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z niniejszym zasadami lub w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Wzory dokumentów:

1) załącznik nr 1 - wniosek o dofinansowanie w 2015 roku z budżetu miasta Częstochowy zadań realizowanych przez osoby fizyczne kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych, gospodarczych i garażowych;

2) załącznik nr 2 - wniosek rozliczający dotację do demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest pochodzących z terenu miasta Częstochowy.


Załącznik Nr 1 do procedury

Częstochowa, dn. …………………

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wniosek
o dofinansowanie w 2015 roku z budżetu miasta Częstochowy zadań realizowanych przez osoby fizyczne kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych, gospodarczych i garażowych

Część I - wypełnia wnioskodawca

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:

...........................................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego: .........................................

seria i nr dowodu osobistego .......................................

PESEL .........................................................................

Numer konta bankowego .................................................................................................................

e-mail .............................................................

3. Lokalizacja planowanych prac:

ulica .................................................................................................................................................

nr ew. działki ………….........................… obręb geodezyjny ..........................................................

Księga Wieczysta Nr .........................................................................................................................

4. Rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem:

..........................................................................................................................................................

(budynek mieszkalny/ budynek gospodarczy/ budynek garażowy)*

5. Opis wymiany /likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:

- rodzaj prac: wymiana / likwidacja*

- rodzaj powierzchni: dach/ elewacja*

- rodzaj płyt azbestowo - cementowych: faliste / płaskie*

- wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji* [m2] ..............................................

* niewłaściwe skreślić

6. Szacunkowa ilość odpadów [kg] lub [Mg]: .................................................................................

7. Termin zakończenia prac: ...........................................................................................................

8. Wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych tj. koszty zdjęcia płyt azbestowo - cementowych płaskich i falistych z dachu i elewacji obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek, transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku przy realizacji prac [zł]: .............................................................................

Częstochowa, dnia ..........................................

..........................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Oświadczenie nr 1

Ja niżej podpisany(a)...................................................................................................................

urodzony(a).................................................................w .............................................................

Zamieszkały(a) w ............................................ przy ul. .............................................................

legitymujący się dowodem osobistym numer...............................................................................

wydanym przez ..........................................................................................................................

świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do 3 lat oświadczam, co następuje:

1) zapoznałem(am) się z "Zasadami udzielania dotacji celowych 2015 roku dla osób fizycznych na przedsięwzięcia związane usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Częstochowy, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej rozliczania i sposób kontroli wykonania zadania";

2) w obiekcie objętym ww. pracami nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza/ do 20% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przeznaczone jest pod działalność gospodarczą*;

3) nie otrzymałem(am) dotacji ze środków publicznych na usunięcie/likwidację wyrobów zawierających azbest z budynku objętego niniejszym wnioskiem zlokalizowanym w Częstochowie, przy ul.....................................................................................................................;

4) nie zalegam/ zalegam w opłatach i podatkach z tytułu posiadanych na terenie miasta Częstochowy nieruchomości*;

5) przedkładam dokument potwierdzający, że uzyskałem/am przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. (tylko w przypadku zalegania w płatnościach);

6) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku po demontażu elementów budowlanych zawierających azbest przez przedstawicieli Urzędu Miasta Częstochowy, w ciągu pięciu lat od dnia otrzymania dofinansowania.

* niewłaściwe skreślić

Częstochowa, dnia ..........................................

..........................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Oświadczenie nr 2

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

(oświadczenie niniejsze dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o udzielenie dofinansowania)

Ja niżej podpisany(a) .................................................................................................................

urodzony(a) w ...........................................................................................................................

zamieszkały(a) w ........................................ przy ul. .................................................................

legitymujący się dowodem osobistym numer .............................................................................

wydanym przez ..........................................................................................................................

Oświadczam, że działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i art.27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności - podania ich do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta Częstochowy w zakresie oznaczonym w złożonym podaniu i załączonych dokumentach.

Jednocześnie potwierdzam, że pouczono mnie o możliwości wglądu w rejestr danych osobowych dotyczących mojej osoby w celu skontrolowania i ewentualnego poprawienia błędnych danych.

Częstochowa, dnia ..........................................

..........................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Załączniki do wniosku:

1. Tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty,

2. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada kilka osób, do wniosku winna być dołączona zgoda wszystkich współwłaścicieli.

3. Oświadczenia WNIOSKODAWCY,

4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).


Część II - wypełnia komisja

Protokół z prac komisji

Opinia i ocena Komisji:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Czytelne podpisy członków komisji:

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Częstochowa, dnia …........................

Część III - Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy

Zatwierdzam protokół komisji

……………………………….

(Prezydent Miasta Częstochowy)

Częstochowa, dnia ……................….


Załącznik Nr 2 do procedury

Częstochowa, dn. …………………

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wniosek rozliczający dotację do demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest pochodzących z terenu miasta Częstochowy

Część I - wypełnia wnioskodawca

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:

...........................................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: .............................................

Nr telefonu kontaktowego: .............................................................

Numer umowy dotacji ..............

3. Adres nieruchomości, na której dokonano prac:

ulica ..................................................................................................................................................

nr ew. działki …………… obręb geodezyjny ................

4. Rodzaj wykonanych prac: ................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5. Rzeczywista ilość odpadów [kg] lub [Mg]: ................

6. Termin zakończenia prac: ...........................................

7. Rzeczywista wysokość kosztów kwalifikowanych, tj. koszty zdjęcia płyt azbestowo-cementowych płaskich lub falistych z dachu i elewacji obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek, transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku przy realizacji prac [zł]:..............................................................................

Częstochowa, dnia ..........................................

..........................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a)......................................................................................................................

urodzony(a) w................................................................................................................................

zamieszkały(a) w ...................................................... przy ul.........................................................

legitymujący się dowodem osobistym numer ................................................................................

wydanym przez .............................................................................................................................

świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do 3 lat oświadczam, co następuje:

1) wyroby zawierające azbest w postaci płyt falistych/ płaskich* zabudowane na dachu/ elewacji* budynku mieszkalnego / gospodarczego / garażowego* na nieruchomości objętej umową dotacji zastąpiłem innym materiałem (podać jakim) …………………………………. .

2) na nieruchomości objętej wnioskiem a zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. ………………………………………………… nie ma wyrobów zawierających azbest*.

3) na nieruchomości objętej wnioskiem a zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. ………………………………………………… po zrealizowaniu prac objętych umową dotacji nr …………………….. pozostało szacunkowo ……………… m2 wyrobów zawierających azbest, które przewiduję usunąć w ………………roku*.

* właściwe zaznaczyć

Częstochowa, dnia ..........................................

..........................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Załączniki do wniosku:

1) oryginał faktury VAT lub rachunku (oryginał wraz z kserokopią) wystawionego przez przedsiębiorcę za demontaż pokrycia dachowego/ elewacji zawierających azbest z wyszczególnieniem kosztów za demontaż, transport, unieszkodliwienie odpadów azbestowych,

2) pisemne oświadczenie wykonawcy (oryginał wraz z kserokopią), iż wykonał prace zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi oraz oczyścił teren z pyłu azbestowego - zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowych zawierających azbest z obiektów budowlanych zdemontowanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko,

3) oświadczenie WNIOSKODAWCY (oryginał wraz z kserokopią) o zastąpieniu wyrobów zawierających azbest innymi materiałami budowlanymi niezawierającymi azbestu,

4) dokumenty wynikające z prawa budowlanego, tj.: zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest uzyskanego przez WNIOSKODAWCĘ od właściwego organu (oryginał wraz z kserokopią),

5) zgłoszenie robót przez wykonawcę do organu nadzoru budowlanego oraz okręgowego inspektora pracy (oryginał wraz z kserokopią),

6) umowa z WYKONAWCĄ prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zawierająca w szczególności: - ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia podana w m2 (oryginał wraz z kserokopią),

7) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu na jego nieruchomości materiałów zawierających azbest po zrealizowaniu prac objętych umową, z podaniem ilości pozostałego azbestu na nieruchomości wraz z określeniem planowanej daty usunięcia azbestu zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) - (oryginał wraz z kserokopią).


Część II - wypełnia komisja

Protokół z prac komisji

Opinia i ocena komisji:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji:

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Częstochowa, dnia ....................................................

Część III - Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy

Zatwierdzam protokół komisji

……………………………….

(Prezydent Miasta Częstochowy)

Częstochowa, dnia ……................….

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe