Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 19 maja 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Krzanowice - Etap I

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXI/229/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Krzanowice, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzanowice przyjętego uchwałą nr XXIV/189/2001 r. Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 marca 2001 r. z późn. zm., Rada Miejska w Krzanowicach uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Gminy Krzanowice, zwany dalej "planem".

2. Plan obejmuje trzy obszary w Krzanowicach, trzy w Wojnowicach oraz jeden w Borucinie. Granice planu określono na rysunkach planu.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) Załączniki graficzne od nr 1 do nr 7 - stanowiące rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 8 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 9 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granice obszarów objętych planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenów według symboli podanych w § 4;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) granice stanowisk archeologicznych.

§ 4. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunkach planu:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) UM - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej;

3) U - teren zabudowy usługowej;

4) KDP - tereny dróg pieszo-jezdnych.

§ 5. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu uchwalenia planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób zagospodarowania i zabudowy działek budowlanych (w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę), działek lub części działek ewidencyjnych (w przypadku pozostałych terenów), w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu muszą być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania określone jako dopuszczalne;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go wzbogaca i uzupełnia, lecz nie powoduje z nim kolizji i nie ogranicza realizacji przeznaczenia podstawowego na działkach sąsiednich;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki planu w skali 1:1000, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały;

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony w planie liniami rozgraniczającymi i oznaczony danym symbolem;

6) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Krzanowicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Krzanowice - Etap I;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą dopuszczalne zbliżenie obiektu budowlanego (części nadziemnej i podziemnej mierzonej od elementów konstrukcyjnych) do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię w kierunku drogi:

a) okapu, daszków, schodów, balkonów, wykuszy, elementów ocieplenia, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m,

b) komunikacji, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury oraz urządzeń reklamowych;

8) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkańców, tj. usługi handlu detalicznego, usługi gastronomii, usługi dla ludności, nie kolidujące z funkcją podstawową terenu;

9) drobnej wytwórczości i rzemiośle - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą o charakterze wykonawczym, naprawczym, konserwacyjnym urządzeń, sprzętu i dóbr oraz produkcję nie kolidującą z funkcją podstawową, w której jest realizowana i która nie ogranicza realizacji przeznaczenia podstawowego na działkach sąsiednich;

10) dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę terenów inwestycji przez dostęp do dróg publicznych;

11) istniejącej zabudowie - należy przez to rozumieć istniejącą zabudowę na dzień uchwalenia planu.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w przepisach odrębnych, a w przypadku braku tych definicji zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem tych pojęć.

§ 6. Ze względu na istniejące uwarunkowania, w obszarze objętym planem nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art.15 ust. 2 pkt. 5, 7, 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 7. 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Zakaz zanieczyszczania wód i gruntów;

2) Ograniczenia w zakresie funkcji:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

3) Nakaz utrzymania, ochrony i pielęgnacji istniejącego drzewostanu, szczególnie starodrzewu;

4) Dopuszcza się uzupełnienia zieleni w sposób nie naruszający istniejących wartości środowiska przyrodniczego;

5) Nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła woda z sieci ciepłowniczej, drewno), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii;

6) Do celów grzewczych i technologicznych dopuszcza się stosowanie gazu ziemnego, energii elektrycznej, oleju opałowego, ciepłej wody z sieci ciepłowniczej, drewna, węgla itp., z zastrzeżeniem, że ich wykorzystywanie nie będzie powodowało przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska;

7) Obowiązek zachowania standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska;

8) Wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód i gleby przed wibracjami i polami elektromagnetycznymi realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

9) Nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w gminie;

10) Zakaz składowania surowców, materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne w ilości mogącej stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska;

11) Nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych spływających z powierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ulic, parkingów, placów, tarasów, dojść, dojazdów) w sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.);

12) Materiały użyte do utwardzania i niwelacji terenów nie mogą należeć do określonych w przepisach odrębnych kategorii odpadów niebezpiecznych;

13) Zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i drutów kolczastych;

14) W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym ustala się zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, stosownie do przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, tj.: na terenach oznaczonych symbolami MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach oznaczonych symbolami UM jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

§ 8. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) Dla terenów MN1÷MN4, UM2 oraz UM3, obowiązuje strefa "K" ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca obszary z wartościowymi elementami krajobrazu kulturowego, zawierająca tereny harmonijnego współistnienia krajobrazu przyrodniczego z historyczną zabudową lub obszary o wyglądzie ukształtowanym w wyniku działalności ludzkiej;

2) W granicach wyżej wymienionych terenów objętych strefą "K" ochrony krajobrazu kulturowego ustala się:

a) ochrona najwartościowszych elementów krajobrazu kulturowego, w tym ochrona elementów, które stworzone zostały świadomie dla celów kompozycyjnych i krajobrazowych,

b) nowa zabudowa mieszkaniowa i usługowo - mieszkaniowa powinna nawiązywać do tradycyjnych form architektury regionu;

3) Na obszarze opracowania występują następujące stanowiska archeologiczne:

a) część terenu MN2 położona jest na obszarze stanowiska nr 96, obszar AZP 103-39, , nr st. w miejscowości - 85;

4) Ze względu na bardzo liczne i rozległe obszarowo stanowiska archeologiczne występujące na obszarze całej Gminy, obejmuje się obszar opracowania strefą obserwacji archeologicznej;

5) W strefie obserwacji archeologicznej sposób ochrony obiektów oraz zakres i rodzaj prowadzenia badań archeologicznych musi być zgodny ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 9. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) Dopuszcza się w całym obszarze planu, lokalizowanie takich elementów zagospodarowania terenu, jak: dojazdy niewydzielone, ciągi piesze i pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, uwzględniając przepisy odrębne w tym zakresie, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

2) Dopuszcza się naziemną lub podziemną lokalizację elementów infrastruktury technicznej;

3) Zakazuje się prowadzenia napowietrznych linii ciepłowniczych;

4) Dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic;

5) Docelowo odprowadzanie ścieków poprzez kanalizację do oczyszczalni ścieków;

6) Odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej;

7) Dopuszcza się zastosowanie zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych systemów oczyszczania zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) Ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz podziemnych;

9) Ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej;

10) Ustala się wymóg podczyszczania ścieków poprodukcyjnych przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej;

11) Ustala się nakaz odprowadzenia wód opadowych we własnym zakresie po wstępnym ich oczyszczeniu oraz nakaz odprowadzania do kanalizacji deszczowej z utwardzonych parkingów i innych terenów komunikacji drogowej narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

12) Ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) W sytuacji braku sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych poprzez rozprowadzenie po własnym terenie w sposób uniemożliwiający zalewanie działek sąsiednich z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

14) Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) Zasilanie w gaz z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Obrowiec - Racibórz poprzez istniejącą stację redukcyjno-pomiarową w Pietrowicach Wielkich lub z odgałęzienia od gazociągu Obwodnica Południowa Raciborza w kierunku SRP Owsiszcze poprzez istniejącą stację redukcyjno-pomiarową w Bolesławiu,

b) Dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenach istniejącego i nowego zainwestowania;

15) Dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilania terenów nowego zainwestowania, z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury;

16) Obsługa komunikacyjna obszarów objętych planem poprzez istniejącą i projektowaną obsługę komunikacyjną;

17) Zaopatrzenie w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej,

b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć wód.

§ 10. 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) W obszarze objętym planem nie wyznacza się granic terenów wymagających obowiązkowo przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości;

2) dla przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna szerokość frontu działki - 12 m,

b) minimalna powierzchnia działki - 700 m2,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 70o do 110o.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 11. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN1 ÷ MN4 :

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

a) usługi podstawowe,

b) zakłady drobnej wytwórczości i rzemiosła.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MN1 ÷ MN4 ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Nakazy:

a) obowiązujące parametry:

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30%,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6,

- wysokość zabudowy - maksymalnie trzy kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 12 m; budynki gospodarcze i garażowe maksymalnie dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe; wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie może przewyższać budynku mieszkalnego położonego na tej samej działce budowlanej,

b) dachy - dwu lub wielospadowe o nachyleniu 15-48 stopni - dotyczy głównych połaci dachu,

c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg zgodnie z rysunkiem planu,

d) lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej jednego miejsca parkingowego dla każdego lokalu mieszkalnego, a także dla co najmniej jednego miejsca na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowych usług, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych; przy realizacji miejsc parkingowych należy zabezpieczyć wymaganą liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 700 m2;

2) Zakazy:

a) wszelkiego rodzaju obiekty i użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego budynków mieszkalnych, a w szczególności: obiekty i urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i metali kolorowych, obiekty magazynowo-składowe, dyskoteki;

3) Dopuszczenia:

a) dopuszcza się nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i odbudowę istniejącej zabudowy o funkcji innej niż przeznaczenie podstawowe terenu, z zachowaniem wymogów odnoszących się do parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ochrony środowiska, a także pozostałych ustaleń planu,

b) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy w istniejącej zabudowie utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,

c) dopuszcza się nadbudowę i rozbudowę budynków usytuowanych bliżej granicy terenu niż nieprzekraczalna linia zabudowy pod warunkiem niezmniejszenia odległości rozbudowywanej części w kierunku granicy działki oraz przy uwzględnieniu przepisów odrębnych,

d) dopuszcza się budowę placów zabaw dla dzieci.

§ 12. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami UM1 ÷ UM3:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:

a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

a) zakłady drobnej wytwórczości i rzemiosła,

b) budynki gospodarcze i garażowe.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami UM1 ÷ UM3 ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Nakazy:

a) obowiązujące parametry:

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 70%,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20%,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8,

- wysokość zabudowy usługowo-mieszkaniowej, usługowej lub mieszkaniowej - maksymalnie trzy kondygnacje jednak nie więcej niż 15 m,

- ustala się maksymalną jedną kondygnację zabudowy garażowej i gospodarczej, z zastrzeżeniem, że budynki gospodarcze i garażowe nie mogą przewyższać budynków funkcji podstawowej,

- ustala się od strony dróg publicznych dla nowych ogrodzeń ażurowe formy grodzenia działek, o maksymalnej wysokości 1,5 m, w przypadku istniejących ogrodzeń dopuszcza się formy dotychczasowe,

b) dachy - dwu lub wielospadowe o nachyleniu 15-48 stopni - dotyczy głównych połaci dachu,

c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg zgodnie z rysunkiem planu,

d) lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej jednego miejsca na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowych usług, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych, a także co najmniej jednego miejsca parkingowego dla każdego lokalu mieszkalnego; przy realizacji miejsc parkingowych należy zabezpieczyć wymaganą liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 700 m2;

2) Zakazy:

a) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,

b) zakaz lokalizacji placów składowych, składowisk odpadów;

3) Dopuszczenia:

a) obiekty, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane jako usługowo-mieszkaniowe, bądź samodzielnie jako mieszkaniowe lub/i usługowe,

b) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń obsługi komunikacji kołowej, w tym stacje paliw i stacje obsługi samochodów, pod warunkiem, że nie będą stwarzały uciążliwości dla terenów przeznaczonych w planie dla budynków i lokali mieszkalnych i innych związanych ze stałym pobytem ludzi,

d) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie,

e) dla terenu UM2 dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy działki, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

f) dopuszcza się lokalizację placów zabaw dla dzieci.

§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U1:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:

a) usługi komercyjne;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

a) usługi publiczne,

b) obiekty obsługi komunikacyjnej.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem U1 ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Nakazy:

a) obowiązujące parametry:

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25%,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6,

- wysokość zabudowy usługowej - maksymalnie trzy kondygnacje jednak nie więcej niż 15 m,

- ustala się dla nowych ogrodzeń ażurowe formy grodzenia działek, o maksymalnej wysokości 1,5 m, w przypadku istniejących ogrodzeń dopuszcza się formy dotychczasowe,

b) dachy - dwu lub wielospadowe o nachyleniu 10-48 stopni - dotyczy głównych połaci dachu,

c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg zgodnie z rysunkiem planu,

d) lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej jednego miejsca na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowych usług, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych; przy realizacji miejsc parkingowych należy zabezpieczyć wymaganą liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 700 m2;

2) Zakazy:

a) zakaz lokalizacji składowisk odpadów;

3) Dopuszczenia:

a) dopuszcza się realizację dachów płaskich,

b) dopuszcza się lokalizację placów zabaw dla dzieci.

§ 14. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDP1 i KDP2:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:

a) tereny ciągów pieszo-jezdnych;

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami KDP1 i KDP2 ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Nakazy:

a) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

b) ustala się obowiązek spełnienia parametrów dróg przeciwpożarowych;

2) Dopuszczenia:

a) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni i ciągów pieszych w formie uliczek ruchu uspokojonego.

§ 15. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 17. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Długosz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 19 maja 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Krzanowice - Etap I.

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Burmistrza
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej

załącznik do uchwały nr……………….
z dnia .......................

Uwagi/
Uzasadnienie

Uwzględ.

Nie uwzględ.

Uwzględ.

Nie uwzględ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oświadczam, iż nie wpłynęły uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Krzanowice - Etap I.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 19 maja 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rada Miejska w Krzanowicach

Rozstrzyga

o sposobie realizacji zapisanych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Krzanowice - Etap I, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych w tym ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity, Dz.U. poz. 885 z późn. zm.).

§ 1. Przewiduje się poniesienie następujących nakładów na infrastrukturę, w tym:

- budowa dróg pieszo - jezdnych,

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

- rozbudowa sieci wodociągowej.

§ 2. Zadania finansowane będą ze środków własnych gminy, środków i funduszy zewnętrznych oraz środków podmiotów prywatnych na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 3. Realizacja inwestycji wymienionych w § 1 odbywać się będzie sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Krzanowice - Etap I

Inicjatywą do podjęcia działań w zakresie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego były wnioski mieszkańców Krzanowic, Wojnowic, Bojanowa oraz Borucina w sprawie zmiany układu komunikacyjnego oraz przeznaczenia poszczególnych działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

W trakcie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w 2007 roku z późniejszymi zmianami wyniknęła potrzeba częściowej modyfikacji lokalizacji wybranych dróg dojazdowych i pieszo-jezdnych w związku z innym aniżeli zakładano rozlokowaniem zabudowy oraz zapotrzebowaniem lokalizacyjnym nowej zabudowy.

Procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto w dniu 25 marca 2014 r. na podstawie uchwały nr XXXI/229/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Krzanowice

Przedmiotem niniejszego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla fragmentów gminy Krzanowice jest ustalenie przeznaczenia terenów oznaczonych na załącznikach graficznych do w/w uchwały intencyjnej, a także prawidłowa regulacja ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów pod zabudowę usługową i mieszkaniową z jednoczesną regulacją układu komunikacyjnego.

Sporządzenie projektu zostało podzielone na etapy. W pierwszym etapie zostanie uchwalony plan miejscowy dla obszarów, które nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. Natomiast w drugim etapie plan zostanie uchwalony dla obszarów, dla których taka zgoda jest wymagana. Czas oczekiwania na wydanie zgody przez Ministra wynosi ok. 7 miesięcy, w związku z tym etapowe sporządzenie planu jest zasadne.

Do projektu została wykonana prognoza oddziaływania na środowisko zawierająca wszystkie informacje wskazane w uzgodnieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w stopniu adekwatnym do charakterystyki obszaru objętego opracowaniem.

Reasumując, w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego zostanie spełniona możliwość zlokalizowania zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz prawidłowego rozwiązania układu obsługi komunikacyjnej.

W związku z uwzględnieniem postulatów prognozy nie przewiduje się powstawania istotnych oddziaływań na środowisko, a wszystkie oddziaływania i przekształcenia będą miały charakter zmian niezbędnych w procesie rozwoju przestrzennego Gminy Krzanowice.

Stwierdza się, że przedmiotowy plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzanowice przyjętego uchwałą nr XXIV/189/2001 r. Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 marca 2001 r. z późn. zm. Poniżej załączono legendę do wyrysów ze studium znajdujących się na załącznikach graficznych.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe