Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/62/2015 Rady Gminy Tworóg

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Tworogu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związkuz art.40 ust.1,art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz.594 ze zmianami)

Rada Gminy Tworóg,
uchwala

§ 1.

Nadać drodze położonej w Tworogu ( działki nr 1367/35 i 1362/35, k.m.7 stanowiące własność Gminy Tworóg), nazwę: CZESŁAWA NIEMENA.

§ 2.

Przebieg ulicy oznaczono na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1: 1 000 ,stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tworóg


Łukasz Ziob


Załącznik do Uchwały Nr VII/62/2015
Rady Gminy Tworóg
z dnia 25 maja 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe