Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/9/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), związku z art. 13 ust. 1 i 2 stawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Nadaje się statut Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego: uchwała Nr IV/22/26/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach oraz uchwała Nr V/6/2/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/9/3/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 25 maja 2015 r.

STATUT
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
W KATOWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, zwany dalej "Ośrodkiem", jest wojewódzką samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej",

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.),

- niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Katowice.

2. Ośrodek prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3. 1. Organizatorem Ośrodka jest Województwo Śląskie.

2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.

3. Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK-D/20/2002.

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji oraz jej adresem.

Rozdział 2.
Zakres działania Ośrodka

§ 4. 1. Do zakresu działania Ośrodka należy:

1) monitoring dokumentów strategicznych w zakresie kultury,

2) inicjowanie i realizowanie projektów badawczych sektora kultury,

3) rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego,

4) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych,

5) organizowanie doskonalenia, dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instruktażowo-metodycznej, a także programowej w zakresie kultury,

6) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, w tym ochrona i upowszechnianie gwar i dialektów języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem górnośląskiego i zagłębiowskiego obszaru kulturowego.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Ośrodek realizuje w szczególności przez:

1) tworzenie baz danych, ich opis oraz interpretację w celu diagnozowania stanu, tendencji i prognozowania zmian,

2) organizowanie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych kadry instytucji kultury oraz instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego,

3) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

4) współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi - w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych,

5) współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,

6) wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowych środków przekazu,

7) organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,

8) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej,

9) organizowanie imprez o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz opiniowanie zespołów artystycznych i twórców typowanych do udziału w krajowych festiwalach i konkursach,

10) prowadzenie doradztwa dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury w zakresie upowszechniania kultury,

11) dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury.

3. Ośrodek może podejmować inne formy działalności mające na celu upowszechnianie kultury.

4. Dla realizacji zadań statutowych Ośrodek współdziała w szczególności z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Rozdział 3.
Zarządzanie Ośrodkiem

§ 5. 1. Dyrektora Ośrodka, zwanego dalej "dyrektorem", powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności instytucji, w tym za jej gospodarkę finansową.

3. Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy zastępcy dyrektora do zadań, o których mowa w szczególności w § 4 ust. 1 pkt 1-3, oraz głównego księgowego.

4. Zastępcę dyrektora Ośrodka zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

5. Dyrektor może ustanawiać swoich pełnomocników, określając termin i zakres upoważnień w formie pełnomocnictwa.

6. Zarząd Województwa Śląskiego może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 6. 1. Dyrektor może tworzyć zespoły doradcze.

2. Zespoły doradcze mają charakter stały albo mogą zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania - wówczas okres ich działania ograniczony jest terminem realizacji tego zadania.

3. W skład zespołów doradczych mogą wchodzić pracownicy Ośrodka oraz osoby spoza niego w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu zespołu.

4. Dyrektor informuje organizatora o zamiarze utworzenia zespołu doradczego. Organizator ma prawo desygnowania jednego przedstawiciela jako członka zespołu. Dotyczy to również już istniejących zespołów.

5. Tryb działania zespołów doradczych określają odrębne regulaminy nadawane zarządzeniami dyrektora.

6. Obsługę biurową zespołów doradczych zapewnia Ośrodek.

§ 7. 1. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,

2) tworzenie warunków do realizacji zadań Ośrodka, o których mowa w § 4, oraz w regulaminie organizacyjnym,

3) dbałość o mienie i finanse Ośrodka oraz właściwe nimi gospodarowanie,

4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.

2. Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego:

1) roczny plan finansowy Ośrodka w terminie ustalonym przez organizatora.

2) sprawozdania finansowe, w terminach określonych przepisami dotyczącymi sprawozdawczości,

3) roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w przepisach o rachunkowości,

4) obejmujące okres roku plany działalności statutowej oraz sprawozdania z ich realizacji zaopiniowane uchwałami Rady Programowej, o której mowa w § 9, w terminach określonych przez organizatora,

5) informacje finansowe i merytoryczne w zakresie i terminach ustalonych przez organizatora konieczne do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego oraz oceny pracy instytucji.

§ 8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Rada Programowa

§ 9. 1. Przy Ośrodku działa Rada Programowa, zwana dalej "Radą".

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.

3. Rada opiniuje na potrzeby organizatora działania statutowe Ośrodka oraz ich realizację.

4. W skład Rady wchodzą w szczególności: przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciel Miasta Katowice oraz eksperci w dziedzinach właściwych dla działalności instytucji.

5. Kadencja członków Rady trwa cztery lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Zarząd Województwa Śląskiego jej nowego składu.

6. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego regulaminu.

7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.

8. Obsługę biurową Rady zapewnia Ośrodek.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Ośrodka, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

2. Przychodami Ośrodka są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Organizator przekazuje Ośrodkowi środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

4. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach dotyczących finansów i rachunkowości.

§ 11. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Ośrodka w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest jednoosobowo dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, wymagają kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 12. 1. Ośrodek może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Dochód z działalności Ośrodka, o której mowa w ust. 1, służy realizacji celów statutowych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Statut Ośrodka nadawany jest uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego.

2. O zmianach statutu decyduje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe