Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/9/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Z budżetu Województwa Śląskiego mogą być udzielane dotacje celowe, zwane dalej "dotacjami", na planowane w danym roku kalendarzowym prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej "pracami", przy zabytkach znajdujących się w województwie śląskim, wpisanych do rejestru zabytków.

2. Celem udzielania dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego.

3. Wysokość środków na zadanie określone w ust. 1 określa corocznie Sejmik Województwa Śląskiego w uchwale budżetowej.

§ 2. Dotacja może być udzielona każdemu kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa § 1 ust. 1, z wyłączeniem zabytków będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, które są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku przez uprawniony podmiot.

2. Złożone wnioski rozpatrywane są w dwóch edycjach na zasadzie konkursowej.

3. Zarząd Województwa Śląskiego, zwany dalej "Zarządem", w corocznym ogłoszeniu podaje wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje, terminy składania wniosków oraz ich rozpatrzenia.

4. Zarząd może ustalić zadania priorytetowe na dany rok.

5. W przypadku, gdy środki na dany rok kalendarzowy zostaną w całości wykorzystane w terminie I naboru, nabór II nie zostanie przeprowadzony.

6. Podane w ogłoszeniu terminy nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku pod warunkiem dołączenia opinii lub ekspertyzy wydanej przez podmiot do tego uprawniony, stwierdzającej konieczność natychmiastowego przeprowadzenia tych prac.

§ 4. 1. Wniosek o dotację musi zawierać następujące dane i materiały:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,

2) adres obiektu zabytkowego będącego przedmiotem dotacji lub miejsce jego przechowywania,

3) kserokopię decyzji wpisu do rejestru zabytków potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez posiadacza oryginału decyzji,

4) dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem, tj. wypis z ksiąg wieczystych wydany nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku, w przypadku zabytków ruchomych nie posiadających księgi wieczystej - oświadczenie właściciela obiektu o własności,

5) fotograficzną dokumentację zabytku,

6) pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku prac budowlanych dodatkowo pozwolenie na budowę lub uzgodniony przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program prac konserwatorskich, z zastrzeżeniem uzyskania pozwolenia przed podpisaniem umowy,

7) wnioskowaną kwotę i informację o procentowym udziale dotacji w kosztorysowej wysokości całości prac,

8) w przypadku ubiegania się o dotację w wysokości przekraczającej 50 % nakładów koniecznych na prace przy zabytku należy dołączyć opinię lub ekspertyzę, wydaną przez podmiot do tego uprawniony, stwierdzającą konieczność przeprowadzenia prac złożonych pod względem technologicznym lub konieczność niezwłocznego podjęcia prac ze względu na stan zachowania zabytku,

9) zakres i rodzaj prac, które mają być objęte dotacją,

10) opis publicznej dostępności obiektu,

11) planowany termin zakończenia prac objętych wnioskiem,

12) harmonogram prac,

13) kosztorys wraz z przedmiarem,

14) oświadczenie wnioskodawcy o wysokości posiadanych środków własnych na realizację zadania będącego przedmiotem wniosku,

15) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na prace będące przedmiotem wniosku oraz informację o wystąpieniach o takie środki złożonych do innych podmiotów,

16) wykaz prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych,

17) oświadczenie o opodatkowaniu podatkiem VAT,

18) oświadczenie, że prace będące przedmiotem wniosku nie były dotowane ze środków publicznych w ciągu ostatnich 3 lat.

2. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, wydatki niekwalifikowane w tym odzyskiwany podatek VAT, zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace nieobjęte wnioskiem.

3. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

§ 5. 1. Formalnej oceny złożonych wniosków dokonuje Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zwanego dalej "Wydziałem Kultury".

2. Merytorycznej oceny wniosków, w tym kosztorysu oraz zakresu rzeczowego planowanych prac, dokonuje Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego - instytucja kultury, której organizatorem jest Województwo Śląskie.

§ 6. 1. Złożone wnioski, w oparciu o oceny, o których mowa w § 5, opiniuje powoływana przez Zarząd Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Zarządu jako przewodniczący, radni komisji Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej do spraw kultury, dyrektor lub zastępca dyrektora Wydziału Kultury oraz eksperci.

2. Zadaniem Komisji jest przedstawienie Zarządowi propozycji podmiotów i zadań, którym rekomenduje udzielenie dotacji wraz z jej wysokością oraz wykazu podmiotów i zadań bez rekomendacji.

3. Skład Komisji może być aktualizowany.

4. Sposób pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Przy ocenie wniosków Komisja kieruje się następującymi kryteriami:

a) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej,

b) dostępność zabytku - udostępniony do celów niekomercyjnych, nie wyłączony do użytku prywatnego,

c) stan zachowania zabytku,

d) rzetelność kosztorysu i realność wykonania planowanych prac w roku kalendarzowym,

e) wysokość środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł,

f) kontynuacja prac,

g) zgodność z gminnym, powiatowym i wojewódzkim programem opieki nad zabytkami województwa śląskiego.

§ 7. 1. Decyzję o udzielaniu dotacji lub o odmowie jej udzielenia podejmuje, w formie uchwały, Sejmik Województwa Śląskiego na wniosek Zarządu.

2. Uchwała o udzieleniu dotacji na realizację zadania ma charakter swobodnego wyboru zadania, a nie nakazu ustawowego. Przy podejmowaniu uchwały o przyznaniu dotacji nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania.

3. Treść uchwały, o której mowa ust. 1, podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na okres 1 miesiąca oraz na stronie internetowej Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl).

4. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i Wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania w ograniczonym zakresie, jest on zobowiązany do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji. Wnioskodawca może zmniejszyć kwotę środków własnych proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego.

5. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy Wnioskodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić o swojej decyzji Wydział Kultury w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji. Na wniosek Wnioskodawcy termin ten może zostać przedłużony.

§ 8. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

a) zakres planowanych prac oraz termin realizacji,

b) numer i datę pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac objętych wnioskiem,

c) wysokość i procent udzielonej dotacji oraz tryb i termin jej przekazania,

d) sposób i termin rozliczenia dotacji,

e) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

f) tryb kontroli wykonania umowy.

2. Z dotacji mogą być finansowane wydatki udokumentowane dowodami księgowymi wystawionymi na Wnioskodawcę w terminie wykonania zadania wskazanego w umowie o udzielenie dotacji.

3. Wnioskodawca, któremu przyznano dotację oraz zawarto umowę o jej udzieleniu, zobowiązany jest złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz protokół z odbioru prac w terminie określonym w umowie.

§ 9. Wzory wniosku o udzielenie dotacji, umowy oraz sprawozdania merytorycznego i finansowego określi Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 10. Rozliczenia dotacji i kontroli dokonuje Wydział Kultury we współpracy ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w zakresie oceny merytorycznej.

1. Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji.

2. Wydział Kultury prowadzi dokumentację udzielonych dotacji zawierającą dane identyfikujące zabytek, dane adresowe jego właściciela lub posiadacza, informację o wysokości wykorzystanej dotacji. O przyznanych dotacjach informuje inne organy publiczne uprawnione do udzielania dotacji na prace przy zabytkach.

3. Każdemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 3, na zasadach określonych w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 12. Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/30/5/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe