Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/9/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 19 a, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 197 z 2011 roku, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się Zasady i tryb przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/9/7/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe