Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/9/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na zwiększeniu:

1) planu dochodów własnych o kwotę 286 067 , zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) planu wydatków własnych o kwotę 3 104 463 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) planu przychodów o kwotę 2 818 396 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na:

1) przeniesieniu per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) przeniesieniu środków pomiędzy działami i rozdziałami dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:

Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 209 300 425 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w wysokości 187 345 380 zł,

2) wolnych środków w wysokości 21 955 045 ".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/9/9/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe