Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/9/13/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie rozszerzenia działalności podstawowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 167)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Rozszerza się działalność podstawową Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju poprzez utworzenie:

1) Poradni wad postawy,

2) Poradni logopedycznej,

3) Poradni psychologicznej,

4) Działu farmacji szpitalnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe