Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/9/61/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2015-2018"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Rada Powiatu w Bielsku-Białej

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Program opieki nad zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2015-2018",stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w "Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".

Przewodniczący Rady


Jan Borowski


Załącznik do Uchwały Nr V/9/61/15
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Program opieki nad zabytkami powiatu bielskiego na lata 2015-2018

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe