Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/105/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej, zmienionej Uchwałą Nr XV/342/2007 z dnia 18 września 2007 r., Uchwałą Nr LV/1281/2010 z dnia 11 maja 2010 r. oraz Uchwałą NR XXVII/681/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

1. w § 5 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie :

na targowiskach przy ul. Broniewskiego, ul. Żabiniec oraz w pozostałych miejscach prowadzenia działalności handlowej - Urząd Miejski w Bielsku-Białej"

2. w § 6 w ust. 1 skreśla się słowa "dla Miejskiego Zakładu Gospodarczego w Bielsku-Białej - 40%".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe