Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/95/15 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. W uchwale Nr IV/39/15 Rady Miasta Knurów z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

odpady zielone w ilości do 10 worków o pojemności 120 litrów każdy podczas planowego odbioru z jednej nieruchomości w okresie od 1 marca do 30 listopada nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie należy dostarczyć odpady we własnym zakresie do PSZOK-a;",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

odpady zielone w okresie od 1 marca do 30 listopada nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie należy dostarczyć odpady we własnym zakresie do PSZOK-a.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Rzepa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe