Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/135/15 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1104/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Wesoła

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W statucie Dzielnicy Wesoła, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr LVI/1104/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Wesoła, wprowadza się następujące zmiany:

1)Załącznik Nr 1 do Statutu Dzielnicy Wesoła otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 1
do niniejszej Uchwały;

2)Załącznik Nr 2 do Statutu Dzielnicy Wesoła otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 2
do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozozstałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1

do Statutu Dzielnicy Wesoła

infoRgrafika


Załącznik Nr 2

do Statutu Dzielnicy Wesoła

WYKAZ ULIC DZIELNICY WESOŁA

11 - go Listopada

3 - go Maja

Aleja Spacerowa

Adama Asnyka

Jana Dzierżonia

Gościnna

Graniczna numery nieparzyste i numer 94

Harcerzy Śląskich

Jedności

Kopalniana

Kręta

Kryształowa

Krzywa

Laryska numery 116 - do końca parzyste, numery 123 - do końca nieparzyste

Morgowska

Cypriana Kamila Norwida

Obrońców Westerplatte

Ogrodowa

Orła Białego numery 1 - 17 nieparzyste, numery 2 - 6 parzyste

Edmunda Osmańczyka

Piastów Śląskich do skrzyżowania z ul. Plebiscytową

Pocztowa

Pogodna

Walentego Roździeńskiego

Stefanii Sempołowskiej

Słoneczna

Sportowa

Storczyków

Romualda Traugutta

Wiosny Ludów

Zacisze

Ludwika Zamenhofa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe