Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/98/15 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Orzesze

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22, art.40 ust.2 pkt 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Do Statutu Miasta Orzesze przyjętym Uchwałą Nr XLV/504/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29.05.2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Orzesze, opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Śląskiego z dnia 10.06.2014r. poz.3249 wprowadzić następujące zmiany:

1) § 8 ust.1. otrzymuje brzmienie "W gminie funkcjonuje 8 sołectw: Sołectwo Gardawice, Sołectwo Królówka, Sołectwo Mościska, Sołectwo Woszczyce, Sołectwo Zawada, Sołectwo Zawiść, Sołectwo Zazdrość, Sołectwo Zgoń",

2) załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik do Uchwały Nr VIII/98/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Granice Miasta Orzesze

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe