Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.5.2015 Wójta Gminy Hażlach; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Hażlach zadań dotyczących chodników przy drogach powiatowych

Tekst pierwotny

Powiat Cieszyński zwany w dalszej części porozumienia Powiatem , który reprezentuje:
Janusz Król- Starosta Cieszyński
Maria Cieślar- Wicestarosta

oraz
Gmina Hażlach zwana w dalszej części porozumienia Gminą, którą reprezentuje:
Grzegorz Sikorski- Wójt GminyHażlach

Na podstawie:

Uchwały nr VI/41/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Hażlach budowy chodników.

Uchwały nr III/15/2015 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Cieszyńskiego dotyczących dróg powiatowych

zawierają następujące porozumienie:

§ 1.

Powiat powierza Gminie wykonanie następujących zadań:

1) przebudowa drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika na ul. Hażlaskiej w Brzezówka - etap II, na odcinku od studni S3 do studni S5, zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych przyjętym przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w dniu 14 sierpnia 2014 roku nr WO.6143.1228.2014,

2) przebudowa drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika na ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie - etap I, na odcinku od posesji nr 34 do posesji nr 64, zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych przyjętym przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w dniu 12 września 2014 roku nr WB.6743.1389.2014,

3) wykonanie projektu budowlanego i budowę chodnika przy ulicy Ks. Olszaka w Kończycach Wielkich na odcinku od wjazdu do OSP po istniejący chodnik,

4) wykonanie projektu budowlanego i budowę chodnika przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworską do wjazdu na teren parkingu przy sklepie Lewiatan,

5) wykonanie projektu budowlanego i remont chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach na odcinku wzdłuż parkingu i kościoła katolickiego pw. Św. Rocha oraz wydzielenie pasa ruchu dla osób pieszych na odcinku od ogrodzenia kościoła do skrzyżowania z ul. Gumieńską.

§ 2.

1. Zadania określone w § 1 finansowane będą ze środków budżetu Powiatu w kwocie 700.000 zł pochodzących z pomocy finansowej Gminy.

2. Przekazanie dotacji na realizację zadań nastąpi na rachunek Gminy nr 63 8113 1017 2003 0000 0505 0002 w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku o płatność przez Wójta Gminy Hażlach.

3. Zwiększenie wartości zadań wymienionych w §1 nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia dotacji z budżetu Powiatu.

4. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadań określonych w § 1 ustala się na dzień 15 grudnia 2015 roku.

5. Rozliczenie powierzonego zadania nastąpi na podstawie uwierzytelnionych kserokopii opisanych faktur i rachunków oraz protokołów odbioru, które Gmina przekaże Powiatowi nie później niż do dnia 21 grudnia 2015 roku.

6. Powiat upoważnia Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie do uczestnictwa w pracach komisji dokonującej odbioru końcowego robót, o terminie którego Gmina zobowiązana jest powiadomić upoważnionego.

§ 3.

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 4.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie.

§ 5.

Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Cieszyński


Janusz Król


Wicestarosta


Maria Cieślar

Wójt Gminy Hażlach


Grzegorz Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe