Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 42/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowy (Dz.U. z 2013r., poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

§ 7 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, uchwalonego Uchwałą Nr 160/XVI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, otrzymuje brzmienie:

" § 7

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Pion działalności podstawowej - jednostki i komórki organizacyjne przedsiębiorstw Zespołu, wskazane w załączniku do niniejszego Statutu.

2) Pion administracyjny - złożony z:

a) Działu Administracyjno-Gospodarczego

b) Działu Ekonomiczno - Finansowego

c) Działu Organizacyjnego

d) Działu Służb Pracowniczych

e) Działu Techniczno - Eksploatacyjnego

f) Działu Zdrowotnego

g) Działu Pielęgniarstwa i Epidemiologii

h) Stanowisk samodzielnych:

- ds. obsługi prawnej

- ds. BHP

- ds. obrony cywilnej

- ds. p/pożarowych

- ds. kontroli wewnętrznej

- pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

- Administrator Bezpieczeństwa Informacji

2. Strukturę Zespołu, organizację, zadania i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Zespołu, ustalany przez Dyrektora."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe