Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy Godów

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godów w rejonie ulicy Piotrowickiej w sołectwie Gołkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), w związku z uchwałą Nr XLVII/378/14 Rady Gminy Godów z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godów w rejonie ulicy Piotrowickiej w sołectwie Gołkowice

Rada Gminy Godów

stwierdza, że niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Godów w rejonie ulicy Piotrowickiej w sołectwie Gołkowice nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godów przyjętego uchwałą Nr XXXIII/306/09 Rady Gminy Godów z dnia 26 października 2009 r. ze zm.

i uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Godów w rejonie ulicy Piotrowickiej w sołectwie Gołkowice

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały jest załącznik Nr 1 w skali 1:1000 o nazwie "rysunek planu", stanowiący integralną część niniejszej uchwały, który na podstawie ustaleń planu oraz przepisów odrębnych obowiązuje w zakresie:

1) granic obszaru objętego planem;

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) ustalonego symbolem rodzaju przeznaczenia terenu;

4) występowania udokumentowanych złóż węgla kamiennego "Gołkowice";

5) nieprzekraczalnych linii zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.

3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) Nr 2 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu";

2) Nr 3 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

4. Niniejsza uchwała obejmuje obszar o powierzchni około 4,10 ha i jest zgodna z uchwałą Nr XLVII/378/14 Rady Gminy Godów z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godów w rejonie ulicy Piotrowickiej w sołectwie Gołkowice.

5. W granicach obszaru objętego planem ustalono następujące rodzaje podstawowego przeznaczenia terenów:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności zabudowy;

2) U - teren zabudowy usługowej;

3) R - teren rolniczy;

4) KDW - teren drogi wewnętrznej.

6. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczają:

1) oznaczenie literowe na początku symbolu - położenie terenu w obrębie sołectwa Gołkowice;

2) oznaczenie cyfrowe na początku symbolu rodzaju przeznaczenia terenu - kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze tego samego rodzaju przeznaczenia terenu w ramach obszaru objętego planem;

3) oznaczenia literowe - rodzaj przeznaczenia terenu.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu uchwalenia planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób użytkowania terenów w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z nim kolizji;

5) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:1000;

6) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Godów;

7) gabarycie obiektu - należy przez to rozumieć maksymalne wymiary zewnętrzne bryły obiektu, które w niniejszym planie, poza wysokością i formą dachu, wyrażone są poprzez maksymalną powierzchnię zabudowy i maksymalną szerokość elewacji frontowej obiektu;

8) dachu spadzistym - należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych jest większe niż 20°;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, przy czym nie dotyczy ona:

a) elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji,

b) elementów takich jak: zadaszenia, fragmenty dachu, gzymsy, dekoracje, które mogą wystawać poza tę linię nie więcej niż 1,0 m;

10) infrastrukturze technicznej - rozumie się przez to sieci i obiekty budowlane uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny, oraz inne podobne i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne usługi dostawy mediów;

11) nośniku reklamy - należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji;

12) reklamie małoformatowej - należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni do 5 m2 włącznie;

13) reklamie ruchomej - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy wyposażony w urządzenia wywołujące ruch treści lub obrazu reklamy;

14) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni obiektów budowlanych w obrysie murów zewnętrznych;

15) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów budowlanych w obrysie murów zewnętrznych;

16) zabudowie mieszkaniowej o niskiej intensywności - należy przez to rozumieć zespoły budynków lub pojedyncze budynki o maksymalnie 8 mieszkaniach w każdym budynku;

17) działce sąsiedniej - należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej;

18) nowym budynku - należy przez to rozumieć budynek, którego realizacja może nastąpić na podstawie niniejszego planu;

19) nowym obiekcie - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego realizacja może nastąpić na podstawie niniejszego planu.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych typu siding i blacha trapezowa;

2) w przypadku dachów spadzistych nakaz sytuowania głównej kalenicy dachu równolegle do drogi publicznej zapewniającej dojazd do działki na której zlokalizowany jest budynek;

3) przy lokalizacji nowych budynków nakaz zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4) nakaz stosowania kolorystyki dachów spadzistych w gamie kolorów czerwieni, brązu lub grafitu;

5) z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 pkt 2 możliwość lokalizacji nośników reklamowych z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 4. 1. Teren objęty planem znajduje się poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody.

2. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz umieszczania i lokalizacji reklam, w tym reklam ruchomych za wyjątkiem reklam małoformatowych w granicach obszaru objętego planem;

3) w zakresie ochrony przed hałasem, poziom dźwięku przenikający do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu:

a) na terenach F1MN i F2MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenie F1U - jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz w przypadku realizacji mieszkań stanowiących część obiektu usługowego jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

4) zakazuje się:

a) lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. lub w przepisach je zmieniających, za wyjątkiem przedsięwzięć związanych z infrastrukturą techniczną,

b) lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

§ 5. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalne powierzchnie działek - 700 m2;

2) minimalna szerokość frontu działek:

a) na terenach F1MN i F2MN - 24 m,

b) na terenach F1U - 30 m,

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70°-110°.

§ 6. 1. W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się:

1) obsługę komunikacyjną terenów:

a) o symbolu F1MN od strony drogi publicznej przylegającej do północnej granicy obszaru objętego planem,

b) o symbolu F1U poprzez drogę wewnętrzną o symbolu F1KDW połączonej z drogą publiczną przylegającą do zachodniej granicy obszaru objętego planem,

c) o symbolu F2MN od drogi publicznej przylegającej do zachodniej granicy obszaru objętego planem;

2) możliwość obsługi zabudowy na terenach F1MN i F1U drogami wewnętrznymi powiązanymi z układem zewnętrznym dróg publicznych wymienionych w pkt 1 lit. a i lit. b;

3) szerokość drogi wewnętrznej o symbolu F1KDW w liniach rozgraniczających - 9,0 m;

4) szerokość dróg wewnętrznych na terenach F1MN i F1U w liniach rozgraniczających minimum - 6,0 m.

2. Ustala się następujące wskaźniki służące do wyliczenia minimalnej ilości miejsc parkingowych:

1) zabudowa mieszkaniowa - 1 miejsce na 1 mieszkanie;

2) zabudowa usługowa - 25 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej.

3. W ramach powierzchni parkingów wyliczonych zgodnie z wskaźnikami ustalonymi w ust. 2 ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilościach nie mniejszych niż 1 miejsce na każde 12 miejsc na parkingu.

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w media z sieci dostosowuje się do aktualnych potrzeb poprzez przebudowę lub budowę nowej sieci bezprzewodowej, napowietrznej lub kablowej o średnicach i przepustowości odpowiadających potrzebom odbiorców lub możliwościom operatorów;

2) sieci infrastruktury technicznej w terenach zabudowanych należy w pierwszej kolejności prowadzić w liniach rozgraniczających drogi, poza jezdniami, natomiast w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się ich lokalizację pod jezdnią lub na terenach innych;

3) w przypadkach planowania prac związanych z remontem, przebudową lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej należy zachować pasy eksploatacyjne, strefy techniczne i kontrolowane od pozostałych elementów uzbrojenia, budynków, budowli i elementów zagospodarowania, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi;

4) dopuszcza się:

a) realizację nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, a także przebudowę i rozbudowę istniejących,

b) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi,

c) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, które wynikają z zapisów planu lub przepisów odrębnych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) pełne pokrycie zapotrzebowania z sieci wodociągowej biegnących obrzeżnie w ulicach 1 Maja i Piotrowickiej;

2) zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, w tym wyposażenia sieci w hydranty zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych, oraz komunalnych i przemysłowych podczyszczonych do parametrów ścieków bytowych, ustala się odprowadzenie ścieków grawitacyjnie lub ciśnieniowo do sieci kanalizacji sanitarnej, przebiegającej przez teren opracowania lub na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do szczelnego, otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie nieruchomości przed spływem wód opadowych;

2) dopuszcza się:

a) zagospodarowanie wód na terenie własnym inwestora, w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do kanalizacji deszczowej,

b) odprowadzenie wód do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zastosowanie rozwiązań technicznych pozwalających na regulację zrzutu wody do odbiornika.

5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

1) ustala się usuwanie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakazuje się składowania i utylizacji odpadów.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej biegnącej obrzeżnie w ulicach 1 Maja i Piotrowickiej , zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się lokalne, indywidualne zaopatrzenie w gaz płynny.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się dostawę ciepła:

1) z lokalnego źródła ciepła lub z sieci ciepłowniczej, po spełnieniu warunków technicznych przyłączenia;

2) z indywidualnych, w tym niekonwencjonalnych, proekologicznych źródeł energii cieplnej.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zasilanie z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia;

2) dopuszcza się:

a) budowę stacji transformatorowych, pod warunkiem zapewnienia dojazdu do ich obsługi,

b) zasilanie ze źródeł energii odnawialnej, z wyłączeniem energii wiatrowej.

9. W zakresie sieci teletechnicznych ustala się zapewnienie dostępu do obiektów i sieci, w tym również takich jak: telefoniczne, alarmowe, szerokopasmowe, Internet, telewizja kablowa.

§ 8. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują:

1) zabytki stanowiące dziedzictwo kulturowe lub dobra kultury współczesnej;

2) obszary przestrzeni publicznej;

3) obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

4) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

5) obszary i tereny górnicze.

2. Obszar objęty planem znajduje się w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego "Gołkowice".

§ 9. W granicach obszaru objętego planem, nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

Rozdział 3.
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów

i sposobów ich zabudowy oraz zagospodarowania

§ 10. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności zabudowy o symbolach F1MN i F2MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i o niskiej intensywności zabudowy;

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej,

b) jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i garaże,

c) drogi wewnętrzne,

d) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) obiekty małej architektury,

f) parkingi;

3) zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju nowych obiektów i użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a w szczególności: obiekty i urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i metali kolorowych oraz obiekty magazynowo-składowe, związane z produkcją rolną lub przechowywaniem płodów rolnych, dyskoteki,

b) warsztatów naprawy i obsługi samochodów o więcej niż 2 stanowiskach, stacji paliw,

c) garaży i parkingów dla samochodów ciężarowych;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków do formy dachów budynków mieszkalnych istniejących na sąsiednich działkach, a w przypadku gdy na sąsiednich działkach istnieją budynki z dachami o kształtach różniących się lub działki sąsiednie nie są zabudowane, pozostawia się dowolność wyboru kształtu dachu nowego budynku,

b) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci dachowych 20°- 45° oraz 20°-75° w przypadku realizacji dachu mansardowego,

c) maksymalna intensywność zabudowy 0,4,

d) minimalna intensywność zabudowy 0,2,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50%,

f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 25%,

g) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej - 10,5 m,

- budynki w zabudowie o niskiej intensywności - 12,5 m,

- budynki towarzyszące zabudowie mieszkaniowej - 5,5 m,

- pozostała zabudowa - 15,0 m,

h) gabaryty nowych obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 400 m2 dla zabudowy wolnostojącej i 800 m2 dla zabudowy o niskiej intensywności,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej - 28,0 m dla zabudowy wolnostojącej i 60,0 m dla zabudowy o niskiej intensywności.

§ 11. Dla terenu zabudowy usługowej o symbolu F1U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usług publicznych, w tym związana ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

b) mieszkania o ile stanowią część obiektu usługowego i nie przekraczają 50% jego powierzchni całkowitej,

c) miejsca parkingowe, w tym na parkingach podziemnych i naziemnych,

d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

e) zieleń urządzona, obiekty małej architektury,

f) dojazdy, place, chodniki;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania zabudowy:

a) forma dachów - dachy spadziste lub płaskie,

b) maksymalna intensywność zabudowy - 1,0,

c) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80%,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 20%,

f) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 4000 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej - 60 m;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi.

§ 12. Dla terenu rolniczego o symbolu F1R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) pola uprawne, łąki, sady,

b) drogi polne;

2) przeznaczenia dopuszczalne - wszelkie użytkowania związane z rolnictwem bez zabudowy.

§ 13. Dla terenu drogi wewnętrznej o symbolu F1KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna;

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) chodniki,

b) sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 14. Dla terenów objętych planem ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Izabela Tomiczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/57/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/57/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 25 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W związku z brakiem uwag do projektu planu, nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/57/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 25 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych

Rada Gminy Godów rozstrzyga (w oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godów w rejonie ulicy Piotrowickiej w sołectwie Gołkowice") o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Godów w rejonie ulicy Piotrowickiej w sołectwie Gołkowice, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania:

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina Godów nie poniesie wydatków na inwestycje drogowe, będące skutkiem ustaleń planu miejscowego, dotyczące realizacji nowych odcinków dróg publicznych. Projekt planu nie wyznacza nowych dróg publicznych, więc wejście w życie ustaleń planu nie będzie skutkowało dla gminy kosztami realizacji nowych elementów układu komunikacyjnego.

2. Gmina Godów może ponieść wydatki związane z budową infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej), jednakże inwestycje te nie są możliwe do oszacowania na etapie sporządzania planu.


Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Godów w rejonie ulicy Piotrowickiej w sołectwie Gołkowice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godów przyjętego uchwałą Nr XXXIII/306/09 Rady Gminy Godów z dnia 26 października 2009 r., które zmienione zostało pod kątem przekształceń niniejszego miejscowego planu uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Gminy Godów z dnia 27 kwietnia 2015 r..

W ramach obszaru objętego planem wskazano tereny dla zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności zabudowy. Określono również tereny rolnicze wyłączone z zabudowy oraz wskazano przebieg drogi wewnętrznej od ulicy Piotrowickiej dla obsługi nowej zabudowy.

W ramach terenów usługowych istnieje możliwość realizacji budynków usługowych i użyteczności publicznej dla obsługi mieszkańców gminy w rejonie sołectwa Gołkowice.

Plan stwarza również możliwości przebudowy i modernizacji istniejącego zagospodarowania terenów przylegających do ulicy Piotrowickiej oraz możliwość realizacji nowych budynków mieszkalnych w uzupełnieniu zabudowy istniejącej i projektowanej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe