Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/63/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 12 maja 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach inwestycyjnej pomocy regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 849) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. 2015, poz. 174),

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala [Przedmiot zwolnienia]

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w ramach inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej, jeśli przyczynią się do wzrostu netto liczby pracowników w rozumieniu §3 pkt 3) ppkt 8) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. 2015, poz. 174), zwanego dalej rozporządzeniem.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje nieruchomości, na których:

1) znajdują się obiekty reklamowe oraz powierzchnie handlowe o powierzchni użytkowej powyżej 1.000m2,

2) znajdują się instalacje związane z produkcją energii elektrycznej. [Warunki przyznania i udzielania inwestycyjnej pomocy regionalnej]

§ 2. Warunki przyznania oraz dopuszczalności udzielania inwestycyjnej pomocy regionalnej określa rozporządzenie oraz w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem niniejsza uchwała. [Okresy zwolnień]

§ 3. 1. Czas trwania zwolnienia, o którym mowa w § 1 uzależniony jest od wzrostu netto liczby pracowników u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na nieruchomości będącej przedmiotem zwolnienia oraz od rodzaju przedsiębiorstwa prowadzonego na przedmiocie zwolnienia i wynosi:

1) dla mikro przedsiębiorstw:

a) 3 lata - jeśli wzrost netto liczby pracowników wyniósł 1 nowe miejsce pracy,

b) 5 lata - jeśli wzrost netto liczby pracowników wyniósł 2-3 nowych miejsc pracy,

c) 7 lat - jeśli wzrost netto liczby pracowników wyniósł 4 i więcej nowych miejsc pracy,

2) dla małych i średnich przedsiębiorstw

a) 3 lata - jeśli wzrost netto liczby pracowników wyniósł 3-5 nowych miejsc pracy,

b) 5 lata - jeśli wzrost netto liczby pracowników wyniósł 6-10 nowych miejsc pracy,

c) 7 lat - jeśli wzrost netto liczby pracowników wyniósł 11 i więcej i więcej nowych miejsc pracy,

2) dla dużych przedsiębiorstw:

a) 3 lata - jeśli wzrost netto liczby pracowników wyniósł 20-50 nowych miejsc pracy,

b) 5 lata - jeśli wzrost netto liczby pracowników wyniósł 50-99 nowych miejsc pracy,

c) 7 lata - jeśli wzrost netto liczby pracowników wyniósł 100 i więcej nowych miejsc pracy.

2. Wzrost netto liczby pracowników, o którym mowa w ust. 1 powinien nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej. [Tryb zwolnienia]

§ 4. 1. Postępowanie w sprawie zwolnienia, o którym mowa w § 1 następuje na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do zgłoszenia o zwolnienie z podatku dołącza się następujące oświadczenia:

1) oświadczenie o zobowiązaniu się do wniesienia wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25%kosztów kwalifikowanych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych, stanowiące załącznik nr 2

2) oświadczenie o utrzymaniu inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP, co najmniej 3 lat od daty zakończenia jej realizacji , stanowiące załącznik nr 3

3) oświadczenie o doprowadzeniu wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat od zakończenia prac oraz o utrzymaniu na danym obszarze każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP, stanowiący załącznik nr 4.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości zawierającej dane o nieruchomościach korzystających ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.

5. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić organ podatkowy o każdej zmianie danych wymienionych w zgłoszeniu i jego załącznikach w terminie 14 dni od daty jej powstania. [Obowiązki informacyjne beneficjenta pomocy]

§ 5. 1. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do informowania organu podatkowego o zaistnieniu następujących zdarzeń w terminie 14 dni od ich powstania:

1) zakończeniu realizacji inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do uchwały,

2) utworzeniu zadeklarowanych miejsc pracy, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do uchwały,

2. W okresie 30 dni od zakończenia każdego roku licząc od dnia udzielenia pomocy Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania organowi podatkowemu oświadczenia o średniorocznym stanie zatrudnienia według wzoru określonego w załączniku nr 7 do uchwały.

3. Beneficjenci, na żądanie organu podatkowego, zobowiązani są do przedłożenia w każdym czasie informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli w zakresie udzielonej pomocy. [Utrata prawa do zwolnienia]

§ 6. 1. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w §1 nastąpi w następujących przypadkach:

1) utraty warunków zwolnienia określonych w rozporządzeniu oraz w niniejszej uchwale,

2) podania we wniosku o udzielenie zwolnienia nieprawdziwych informacji lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń,

3) nieprzedłożenia organowi podatkowemu oświadczeń, o których mowa w §4 uchwały,

4) postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub upadłości w okresie 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat) od dnia zakończenia inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej,

5) niepoinformowania organu podatkowego o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu i załącznikach do zgłoszenia.

2. Z przyczyn określonych w ust. 1, podatnik traci prawo do zwolnienia ze skutkiem na dzień jego przyznania.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik jest zobowiązany do złożenia korekt deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekt informacji o nieruchomościach oraz do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia. [Przepisy przejściowe]

§ 7. Korzystający z prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują to prawo przez cały okres jego nabycia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 12 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe