| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII.67.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2015 r. o kwotę zł 29 250,00

Dz.

Treść

Kwota

801

Oświata i wychowanie

29 250,00

Dochody bieżące

29 250,00

Wpływy z różnych opłat

23 250,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100,00

Wpływy z usług

5 900,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2015 r. o kwotę zł 29 250,00

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota

801

Oświata i wychowanie

13 900,00

80101

Szkoły podstawowe

6 100,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 100,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 100,00

80110

Gimnazja

7 800,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 800,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7 800,00

851

Ochrona zdrowia

15 350,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15 350,00

Wydatki majątkowe

15 350,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 350,00

Zakup kserokopiarki dla potrzeb MKRPA oraz obsługi i realizacji GPPiRPA i GPPN

15 350,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2015 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Dz.

Rozdz.

Treść

61 600,00

61 600,00

600

Transport i łączność

46 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

46 000,00

Wydatki majątkowe

46 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

46 000,00

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klonowej w Drogomyślu

46 000,00

710

Działalność usługowa

46 400,00

71035

Cmentarze

46 400,00

Wydatki majątkowe

46 400,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

46 400,00

Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

46 400,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 200,00

2 600,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

4 200,00

Wydatki majątkowe

4 200,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 200,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

4 200,00

Zakup piły spalinowej dla OSP Pruchna

4 200,00

75414

Obrona cywilna

2 600,00

Wydatki majątkowe

2 600,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 600,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 600,00

801

Oświata i wychowanie

13 000,00

80101

Szkoły podstawowe

13 000,00

Wydatki majątkowe

13 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

13 000,00

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu

13 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

11 000,00

Wydatki majątkowe

11 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 000,00

Modernizacja urządzeń kotłowni

11 000,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015r. pod nazwą "Wydatki majątkowe w budżecie gminy Strumień na rok 2015" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Dochody i przychody oraz wydatki i rozchody budżetu" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody39 752 358,12 zł,

wydatki40 038 362,71 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 286 004,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 91 501,64 zł oraz pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 194 502,95 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.67.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.67.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII.67.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII.67.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »