| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/67/15 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Pilchowice, ze środków budżetu gminy pozyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm./, w związku z art. 400a ust.1 pkt 2 i 5, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm./ i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm./ oraz art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm./.

RADA GMINY PILCHOWICE
uchwala:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Określa się zasady oraz tryb udzielania dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją", ze środków budżetu Gminy Pilchowice, pozyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości położonej na terenie Gminy Pilchowice.

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w §1 może być udzielona:

1) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. Dotacja nie przysługuje na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wykorzystywanych w związku z prowadzoną działalnością w rolnictwie lub rybołówstwie.

Rozdział 2.
Sposób ustalenia wysokości dotacji.

§ 3. 1. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, wówczas podatek VAT uznaje się za wydatek kwalifikowany i podlega dofinansowaniu. W takim przypadku dofinansowanie do 1 mb przyłącza kanalizacyjnego będzie stanowić różnicę pomiędzy kosztem wykonania 1 mb przyłącza kanalizacyjnego brutto a kwotą 110 zł, przy czym maksymalne dofinansowanie do 1 mb przyłącza kanalizacyjnego nie przekroczy kwoty 90 zł.

2. W przypadku, gdy wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT, wówczas podatek VAT uznaje się za wydatek niekwalifikowany i nie podlega dofinansowaniu. W takim przypadku dofinansowanie do 1 mb przyłącza kanalizacyjnego będzie stanowić różnicę pomiędzy kosztem wykonania 1 mb przyłącza kanalizacyjnego netto a kwotą 90 zł, przy czym maksymalne dofinansowanie do 1 mb przyłącza kanalizacyjnego nie przekroczy kwoty 73 zł.

3. Liczba udzielonych dotacji uzależniona jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel.

4. Dotacji udziela się do wykonania jednego przyłącza kanalizacyjnego do jednej nieruchomości.

§ 4. Kosztami kwalifikowanymi wykonania przyłącza kanalizacyjnego są koszty obejmujące zakupy materiałów do wykonania przyłącza oraz koszty wykonania przyłącza.

Rozdział 3.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji.

§ 5. 1. O dotacje mogą się ubiegać podmioty wymienione w § 2, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, oraz które nie zalegają względem Gminy Pilchowice w płatnościach opłat i podatków lokalnych.

2. Wnioskodawcy ubiegający się o uzyskanie dotacji na zadanie, o którym mowa w § 1 składają do Wójta Gminy pisemne wnioski zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski o dotacje składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach w terminie od 1 stycznia do 28 lutego roku kalendarzowego, w którym następuje realizacja zadania, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4.

4. W zakresie dotacji planowanych do udzielenia w roku 2015 wnioski składa się w terminie od 22 czerwca do 16 lipca 2015 r.

5. Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadanie, o którym mowa w § 1, zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na co najmniej 7 dni przed terminem składania wniosków.

6. Do wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, należy dołączyć oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy) następujących dokumentów:

1) określone przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne warunki techniczne budowy przyłącza kanalizacyjnego;

2) oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały);

3) oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu względem Gminy Pilchowice w płatnościach podatków i opłat lokalnych ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

7. Wnioskodawca, który do wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, dołączy kopie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 6, jest zobowiązany do okazania do wglądu oryginałów tych dokumentów.

8. Dotacje udzielane na podstawie niniejszej uchwały przedsiębiorcom (w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą) stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r./

9. Udzielenie pomocy de minimis dla przedsiębiorcy jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej mu w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200.000 euro brutto, a w sektorze transportu drogowego towarów 100.000 euro brutto z zastrzeżeniem art. 3 ust.3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

10. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidziana w ramach niniejszej uchwały przekracza pułap określony w § 5 ust. 9, wówczas dotacja na zadanie, o którym mowa w § 1 przysługuje przedsiębiorcy w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

11. Do wniosku o przyznanie dotacji, złożonego przez podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 8, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, należy dołączyć:

a) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, jakie przyznano mu w roku podatkowym, w którym podmiot ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm./, na formularzu stanowiącym załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia[1])

Rozdział 4.
Terminy i zasady rozpatrywania złożonych wniosków.

§ 6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji będą rejestrowane i rozpatrywane w Urzędzie Gminy Pilchowice według kolejności ich składania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 i 6.

2. Wnioski zostaną rozpatrzone po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru, o którym mowa w § 5 ust. 3 i 4.

3. Wnioski złożone po terminie określonym w § 5 ust. 3 i 4 pozostają bez rozpatrzenia.

4. Oceny złożonych wniosków dokona, powołana przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia Komisja ds. oceny wniosków o udzielanie dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Pilchowice, która:

1) dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5;

2) dokonuje odrzucenia wniosków, które zostały złożone przez Wnioskodawców, którzy zalegają względem Gminy Pilchowice w płatnościach podatków i opłat lokalnych;

3) dokonuje podziału wniosków na dwie grupy: t.j. wnioski dotyczące nieruchomości, położonych w granicach aglomeracji, o której mowa w § 6 ust. 6 oraz wnioski dotyczące nieruchomości poza granicami aglomeracjami;

4) sporządza opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji.

5. Wnioski niekompletne (posiadające braki) zostaną zwrócone Wnioskodawcom celem ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę. Wnioski nie uzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania będą miały wnioski dotyczące nieruchomości, które w dacie złożenia wniosku, położone są w granicach aglomeracji wyznaczonej w drodze uchwały przez Sejmik Województwa Śląskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm./

§ 7. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Pilchowice z wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.

2. Umowa o udzielenie dotacji, zawierać powinna:

1) określenie nieruchomości, na której będzie realizowane przyłącze kanalizacyjne;

2) zakres planowanych prac finansowanych z dotacji;

3) termin realizacji prac finansowanych z dotacji;

4) wysokość udzielonej dotacji oraz terminy i warunki jej płatności.

5) termin rozliczenia dotacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale,

6) zasady i przesłanki zwrotu dotacji oraz kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji.

Rozdział 5.
Sposób rozliczania dotacji.

§ 8. 1. Zasady i przesłanki zwrotu dotacji udzielonych z budżetu gminy, oraz kontroli sposobu wydatkowania udzielonych dotacji określa umowa, o której mowa w § 7 zawierająca elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami/.

2. Dotowany (tj. wnioskodawca, z którym została zawarta umowa o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Pilchowice) zobowiązany jest w terminie wynikającym z umowy, o której mowa w § 7 do przedłożenia w Urzędzie Gminy Pilchowice, pisemnego rozliczenia dotacji, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Do rozliczenia dotacji należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dowody księgowe (faktury, rachunki) potwierdzające poniesione koszty na wykonanie inwestycji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.

2) wyciągi bankowe lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zobowiązań wynikających z realizacji zadania, na które została udzielona dotacja, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 i 6.

3) protokół przeglądu lub protokół odbioru wykonanych robót, sporządzony przez Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.;

4) aktualną umowę z Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej.

4. Oryginały przedłożonych dokumentów księgowych zostaną zwrócone Dotowanemu, po dokonaniu na ich odwrocie adnotacji o treści: "Faktura/ rachunek płatny z budżetu gminy Pilchowice ze środków pozyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości …………. (kwota) złotych. Podatek VAT był / nie był kosztem kwalifikowanym inwestycji".

5. W przypadku, gdy z dokumentów księgowych wynika, że termin płatności został określony na dzień przypadający po terminie, w którym Dotowany został zobowiązany do przedłożenia rozliczenia dotacji, wówczas do rozliczenia należy dołączyć wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zapłaty zobowiązań wynikających z realizacji zadania, na które została udzielona dotacja, w wysokości co najmniej odpowiadającej kwocie przyznanej dotacji.

6. W przypadku dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 2, 3 i 4 dopuszcza się złożenie ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dotowanego, przy czym jest on zobowiązany do okazania do wglądu oryginałów tych dokumentów.

7. Przy sprawdzaniu prawidłowości rozliczenia dotacji Gmina ma prawo do weryfikacji zgodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym.

§ 9. 1. Wójt Gminy składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

2. Informacja, o której mowa w ust.1 winna zawierać:

1) ilość przyznanych dotacji;

2) kwotę przyznanych dotacji;

3) informacje o prawidłowości wykorzystanych dotacji.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 11. 1. Traci moc uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 marca 2015 r. /Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1808 z dnia 27 marca 2015 r./.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Mosiądz-Kramorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/15
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/67/15
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/67/15
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/67/15
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


[1]) ""Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" został zamieszczony w wersji aktywnej na stronie: http://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice www.bip.pilchowice.pl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »