| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenie dochodów budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące:

czynsz za wynajem pomieszczeń o kwotę 1 520,00 zł

Razem zwiększenie dochodów budżetu miasta1 520,00 zł

2. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi56 612 171,12 zł

§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki majątkowe o kwotę 890 975,00 zł

Razem zmniejszenie wydatków budżetu miasta890 975,00 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15 000,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15 000,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 266 000,00 zł

w rozdziale 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20 000,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20 000,00 zł

2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

wydatki majątkowe o kwotę 260 000,00 zł

3) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80104 Przedszkola

wydatki bieżące o kwotę 1 520,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 520,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 520,00 zł

4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe o kwotę 80 000,00 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe o kwotę 9 975,00 zł

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10 000,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10 000,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 230 000,00 zł

Razem zwiększenie wydatków budżetu miasta892 495,00

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi56 807 033,35 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów budżetu miasta

1 520,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w P-5.

Zmniejszenie wydatków budżetu miasta

890 975,00 zł - zmniejszenie środków na modernizację systemu ciepłowniczego II etap (rezygnacja z realizacji zadania). Dzierżawca zakładu cieplnego w Pyskowicach firma Idea 98 sp. z o. o. w upadłości układowej podjęła się pozyskać całość środków niezbędnych na wykonanie modernizacji systemu systemu ciepłowniczego w kwocie 11.000.000,00 zł. Wobec powyższego realizacja zadania - modernizacja systemu ciepłowniczego - etap II - stała się bezprzedmiotowa.

Zwiększenie wydatków budżetu miasta

15 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na kompleksowe odnowienie oznakowania poziomego, zwłaszcza przejść dla pieszych, na terenie miasta.

266 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na wymianę wiat na nowe przy ul. Powstańców Śląskich (rejon energetyczny), ul. Szopena (kierunek Gliwice) i Wojska Polskiego (pawilon Avans) (16 000,00 zł) oraz na modernizację chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych kostką przy ul.Strzelców Bytomskich (70 000,00 zł), modernizację skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą dojazdową do Eko-Pro-Hut (50 000,00 zł) i modernizację drogi łączącej "ptasie osiedle" z ul. Mickiewicza (30 000,00 zł). Kwota 40 000,00 zł zostanie przeznaczona na budowę chodnika na terenie po byłej kotłowni przy ul. Ignacego Paderewskiego. Kwota 60 000,00 zł przeznaczona zostanie na modernizację chodnika przy ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ul. Cichej, po stronie północnej.

20 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na sporządzenie kompleksowej inwentaryzacji obecnej organizacji ruchu oraz wykonanie projektu "nowej" organizacji ruchu na terenie Gminy uwzględniającej aktualne uwarunkowania i likwidującej istniejące paradoksy drogowe.

260 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na modernizacje budynków komunalnych (remont dachu i klatek schodowych budynków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 45-45a oraz ul.Mickiewicza 51).

1 520,00 zł - środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w P-5 (zakup odkurzaczy).

80 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na wykonanie nowych wpustów i studni kanalizacji deszczowej (30 000,00 zł), modernizację kanalizacji deszczowej wraz z monitoringiem na ul. Wieczorka (20 000,00 zł) oraz na modernizację rowu odwadniającego ul. Nad Łąkami i rozwiązanie corocznego problemu z zalegającą pod przepustem na wysokości nieruchomości nr 6/7 wodą (30 000,00 zł).

9 975,00 zł - środki przeznaczone zostaną na wykonanie nowych miejsc do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z wnioskami zgłaszanymi na bieżąco przez mieszkańców.

10 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na bieżące naprawy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy.

230 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na budowę oświetlenia ulicznego.W związku z zapłaceniem w roku bieżącym faktur za inwestycje wykonane w 2014r. zaistniała konieczność uzupełnienia o 60 000,00 zł środków zaplanowanych na tegoroczne inwestycje (tj. modernizację oświetlenia w Parku Miejskim, kontynuację budowy oświetlenia na osiedlach domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka i przy ul. Czechowickiej. Poza tym w związku z powstaniem nowych ulic na osiedlu domków jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka i z wpływającymi od mieszkańców wnioskami należy zwiększyć o 40 000,00 zł nakłady inwestycyjne na wykonanie nowego oświetlenia w tym rejonie. W roku bieżącym zaistniała też konieczność zakończenia inwestycji budowy oświetlenia przy nowo powstałej ul. Lokalnej - 20 000,00 zł. Kwota 90 000,00 zł pozwoliłaby na budowę oświetlenia w ciągu ul. Wolności. Na ulicy nigdy nie wykonano miejskiej sieci oświetlenia ulicznego, gdyż częściowo oświetlana była lampami zainstalowanymi na przylegających budynkach stanowiących własność PKP. W chwili obecnej budynki należą do wspólnot mieszkaniowych, w związku z czy PKP nie oświetla już tego terenu. Natomiast kwota 20 000,00 zł pozwoli na ustawienie oświetlenia przy ul. Rzecznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »