| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/69/2015 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 513), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić zmiany w przychodach, dochodach i wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2015 poprzez:

1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 6.750,00 zł;

2) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 15.120,00 zł, w tym:

- na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 10.380,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.740,00 zł;

3) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 8.370,00 zł, poprzez zwiększenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się:

1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: 44.870.898 zł,

2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: 44.836.529 zł,

3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: 110.370 zł,

4) rozchody budżetu w kwocie: 144.739 zł.

§ 3.

Załącznik nr 4 "Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015" do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 9 "Wydatki majątkowe na 2015 rok" do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 34.369 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań Gminy Suszec z tytułu zaciągniętych pożyczek.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 maja 2015 r.

Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2015, jak niżej:

§

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

8 370,00

Razem:

0,00

8 370,00

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu Gminy Suszec na rok 2015, jak niżej:

Dział

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

0,00

6 750,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6 750,00

Razem:

0,00

6 750,00

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2015, jak niżej:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

0,00

6 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

6 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych

0,00

6 000,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

9 120,00

80110

Gimnazja

0,00

9 120,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

4 740,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych

0,00

4 380,00

RAZEM:

0,00

15 120,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 maja 2015 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2015

I. DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

94 871,00

01095

Pozostała działalność

94 871,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

94 871,00

750

Administracja publiczna

37 421

75011

Urzędy wojewódzkie

37 421

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

37 421

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

46 542

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 900

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 900

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

39 178

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

39 178

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5 464

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 464

752

Obrona narodowa

300

75212

Pozostałe wydatki obronne

300

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

300

852

Pomoc społeczna

1 579 296

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 571 712

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 571 712

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centum integracji społecznej

4 317

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 317

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 113

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 113

85295

Pozostała działalność

2 154

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 154

Razem:

1 758 430

II. WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

94 871,00

01095

Pozostała działalność

94 871,00

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

94 871,00

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

1 292,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

93 579,00

750

Administracja publiczna

37 421

75011

Urzędy wojewódzkie

37 421

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

37 421

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

36 221

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

1 200

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

46 542

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 900

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 900

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

1 900

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

39 178

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

17 418

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

12 205

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

5 213

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

21 760

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5 464

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 509

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

979

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

530

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 955

752

Obrona narodowa

300

75212

Pozostałe wydatki obronne

300

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

300

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

300

852

Pomoc społeczna

1 579 296

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 571 712

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

131 846

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

123 306

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

8 540

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 439 866

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centum integracji społecznej

4 317

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 317

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

0

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

4 317

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 113

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

23

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

23

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 090

85295

Pozostała działalność

2 154

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 554

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

1 554

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

600

Razem:

1 758 430


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 maja 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

4 543 941

60004

Lokalny transport zbiorowy

94 147

1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec

80 000

2.Dofinansowanie do MZK Jastrzębie na realizację projektu "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

14 147

60014

Drogi publiczne powiatowe

200 000

1. Dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Pszczynie na realizację zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną - etap III"

200 000

60016

Drogi publiczne gminne

4 249 794

1. Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul.Lipowej, P.Godźka i ul.Wyzwolenia

100 000

2. Prace projektowe i przebudowa ul. Szkolnej- II etap i ul. Napieralskiego ( od ul. Szkolnej do ul. DW 935) w Rudziczce

700 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

650 000

3. Projektowanie i remont ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyzowania z ul. Kolonia Podlesie

200 000

4. Projektowanie i przebudowa ul.Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul.Porębskiej wraz z budową odwodnienia

20 000

5. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia

10 000

6. Projektowanie i budowa odwodnienia ul.Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul.Srebrną w Suszcu

195 000

7. Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu

20 000

8. Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach

10 000

9. Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul.Piaskowej w Suszcu

50 000

10. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej , Brzymowa, Garbarska, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Spokojna, Tęczowa, Baraniok, Bukowa, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Pochyła, Dolna, odcinek łączący ul. Potoczek z ul. Dworską w Mizerowie, odc. boczny ul.Wielodroga, ul.Pańska, ul. Deszczowa

1 449 794

11. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych

70 000

12. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach

1 425 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

120 000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

20 000

1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych

20 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 000

1. Zakupy gruntów

100 000

750

Administracja publiczna

523 150

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

523 150

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem

30 000

2. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

352 000

3. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe

60 000

4. Budowa infrastryktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w placówkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec

30 000

5. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy

51 150

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

10 000

1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

10 000

801

Oświata i wychowanie

907 000

80101

Szkoły podstawowe

850 000

1. Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu

800 000

2. Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kobielicach i Kryrach

20 000

3. Modernizacja monitoringu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce

15 000

4. Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce od strony boiska

15 000

80104

Przedszkola

30 000

1. Rozbudowa bazy przedszkolnej na terenie Gminy Suszec

20 000

2. Projektowanie i budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Suszcu

10 000

80110

Gimnazja

7 500

1. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego w Suszcu

7 500

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

19 500

1. Zakup piekarnika elektrycznego z termoobiegiem dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach

14 500

2. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Kobielicach

5 000

852

Pomoc społeczna

28 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

8 000

1. Zakupy programów i zespołów komputerowych

8 000

85232

Centra Integracji Społecznej

20 000

1. Utworzenie i wyposażenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Suszec

20 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 600 000

90002

Gospodarka odpadami

150 000

1. Wyposażenie Placu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu

150 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

2 300 000

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

2 000 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1 900 000

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

100 000

3. Projektowanie i budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK "Krupiński"

200 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

150 000

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego

50 000

2. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec

100 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 000

1. Projektowanie i budowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce

20 000

926

Kultura fizyczna

663 471

92601

Obiekty sportowe

583 471

1. Projektowanie i przebudowa boiska przy hali sportowej w Suszcu

200 000

2. Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach

78 471

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

63 471

3. Projektowanie i utworzenie boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec

270 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

164 000

4. Zakup traktorka ogrodniczego do utrzymania boisk sportowych na terenie Gminy Suszec

15 000

5. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk sportowych

20 000

92695

Pozostała działalność

80 000

1. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu

80 000

Wydatki majątkowe ogółem:

9 415 562

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

2 777 471

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »