Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 193/15 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 i 9, ust. 1a i ust. 1b, w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

1) jako lokal mieszkalny;

2) spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych.

2. Wysokość bonifikaty w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 wynosi:

1) 70% - dla nabywców, którzy najpóźniej w dniu zawarcia umowy uiszczą jednorazowo cenę sprzedaży;

2) 90% - dla nabywców w budynkach, w których wszystkie lokale zostaną jednocześnie sprzedane, a cena sprzedaży zostanie uiszczona jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. Wysokość bonifikaty w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 wynosi 90%, jeżeli zapłata ceny sprzedaży nastąpi jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

4. Bonifikata określona w ust. 2 dotyczy lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców tych lokali, których najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

§ 2. Bonifikaty, o których mowa w §1 mogą być zastosowane w przypadku złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. Bonifikaty, o których mowa w §1 mogą być zastosowane gdy osoba, na rzecz której następuje sprzedaż nie zalega z zobowiązaniami pieniężnymi wobec Skarbu Państwa w zakresie przedmiotu sprzedaży.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się starostom i prezydentom miast na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 159/12 Wojewody Śląskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Piotr Litwa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe