Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 49/VI/2015 Rady Gminy Irządze

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie regulaminu parku gminnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40. ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2013r.,poz.594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. t.j. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), Rada Gminy Irządzeuchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się "Regulamin parku gminnego" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Parkiem gminnym jest nieogrodzony, publicznie dostępny teren zielony z układem alejek i zadrzewień rzędowych, przeznaczony na cele wypoczynkowo - rekreacyjne, oznaczony jednoznacznie tablicą jako park obejmujący działki o nr. ewidencyjnych 1638/46 i 1638/22 , wpisany do rejestru zabytków - numer rejestru A/201

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wywieszeniu na terenie parku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Wojciech Ledwoch


Załącznik do Uchwały Nr 49/VI/2015
Rady Gminy Irządze
z dnia 27 maja 2015 r.

REGULAMIN PARKU GMINNEGO W IRZĄDZACH

1. Park jest miejscem wypoczynku. Osoby przebywające na tych obszarach zobowiązane są do zachowania spokoju i porządku.

2. Na terenie parku w szczególności zabrania się:

1) zaśmiecania terenu,

2) niszczenia drzew, krzewów, trawników i kwiatów,

3) niszczenia ławek, koszy i innych urządzeń,

4) palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów,

5) wjazdu wszelkimi pojazdami bez zgody administratora ,

6) spożywania napojów alkoholowych poza terenem lokali gastronomicznych znajdujących się na obszarach parku ,

7) umieszczania napisów oraz grafiki na budowlach, murach, drzewach i urządzeniach,

8) zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników parku,

9) uwalniania psów ze smyczy

10) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,

11) przebywania w stanie nietrzeźwym,

12) przebywania pod wpływem środków odurzających,

13) organizowania imprez bez zgody administratora parku,

3. Na terenie parku użytkownicy zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta

4. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny bawić się pod opieką dorosłych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe