Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/130/15 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/812/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1457)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/812/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach dokonać następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach w wysokości 1 za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w wymiarze do 10 godzin dziennie, w zakres której wchodzi:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

2. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie w Żłobku Miejskim w wysokości 7 zł.

3. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony czas pobytu dziecka w Żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 22 za każdą rozpoczętą godzinę opieki";

2) W § 2 dodaje się ust. 3 i 4, które otrzymują brzmienie:

Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, którzy objęci są Miejskim programem dla rodzin wielodzietnych "Rodzina Trzy Plus" obniża się o 80 % opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 na każde dziecko uczęszczające do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.

4. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni spełniają przesłanki do skorzystania z ulg, o których mowa w § 2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do skorzystania z jednej ulgi".

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe