Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Gminy Psary

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm) oraz art. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 163 z póź. zm.) Rada Gminy Psary uchwala

§ 1. Określić szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. Przyjąć szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych dla osób samotnych wymagających usług zgodnie z tabelą:

Dochód na osobę samotną, w % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona wg kosztu usługi

do 100%

bezpłatnie

pow. 100% do 115%

10%

pow. 115% do 130%

20%

pow. 130% do 150%

30%

pow. 150 % do 170%

40%

pow. 170% do 180%

50%

pow. 180% do 200%

70%

pow. 200% do 220%

90%

pow. 220%

100%

§ 4. Przyjąć szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych dla osób w rodzinie zgodnie z tabelą:

Dochód na osobę w rodzinie, w % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona wg kosztu usługi

do 100%

bezpłatnie

pow. 100% do 115%

10%

pow. 115% do 130%

20%

pow. 130% do 150%

30%

pow. 150 % do 170%

40%

pow. 170% do 180%

50%

pow. 180% do 200%

70%

pow. 200% do 220%

90%

pow. 220%

100%

§ 5. Przyjąć szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z tabelą:

Dochód na osobę samotną lub na osobę w rodzinie , w% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona wg kosztu usługi

Osoba samotna

Osoba w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

pow. 100% do 115%

10%

10%

pow. 115% do 130%

20%

20%

pow. 130% do 150%

30%

30%

pow. 150 % do 170%

40%

40%

pow. 170% do 180%

50%

50%

pow. 180% do 200%

70%

70%

pow. 200% do 220%

90%

90%

pow. 220%

100%

100%

§ 6. 1) Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych w dni robocze wynosi: 11,50 zł

2) Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych w dni wolne od pracy wynosi: 13,50 zł

3) Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi: 15,50 zł

4) Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w dni wolne od pracy wynosi: 20,00 zł

§ 7. Odpłatność za usługi pobierana będzie w terminie do 10- go każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano usługę. Płatność za usługi dokonuje się za potwierdzeniem odbioru przez osoby wykonujące usługi.

§ 8. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z tej opłaty, gdy poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLVI/479/2014 Rady Gminy Psary w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego i całkowitego zwolenienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Psary.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe