Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/69/2015 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/21/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2015, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę (per saldo) 953.678,50 zł, w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 9.037,00 zł, w pkt. 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 962.715,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę (per saldo) 953.678,50 zł, w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 871.277,50 zł, w pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 1.824.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 5 zmniejsza się plan wydatków z tytułu potencjalnych w 2015 r. spłat kwot wynikających z udzielonych przez miasto poręczeń wraz z należnymi odsetkami o kwotę 79.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w § 9 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę 25.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 8, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 10, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2015 r. wprowadza się w związku z:

1) realizacją zadania pn.: "Przebudowa funkcjonalnie powiązanych dróg - ulic: Reymonta, Słowackiego i Pietrygów" współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zmniejsza się dochody w 600,60016 § 6330 o 962.715,50 zł, zmniejsza się wydatki w 600,60016 § 6050 o 1.994.144,00 zł oraz zwiększa się wydatki w 600,60016 § 4270 o 941.428,50 zł, 600,60095 § 6050 o 20.000,00 zł, 900,90001 § 6050 o 70.000,00 zł.

2) dużą ilością wniosków złożonych przez mieszkańców Radzionkowa na dofinansowanie wymiany ogrzewania. Zwiększa się wydatki w 900,90019 § 2830 o 25.400,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 900,90004 § 4300 o 25.400,00 zł.

3) podwyższeniem kapitału zakładowego spółki - Przychodni Lekarskiej "RAD-MED", w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych ze spłatą kredytu inwestycyjnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej RAD-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, ul. Gajdasa 1". Zwiększa się wydatki w 851,85195 § 6010 o 79.188,00 zł, § 4300 o 200,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 851,85195 § 8020 (poręczenie) o 79.388,00 zł.

4) uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej (dot. umowy KI.272.1.9.2014 z dnia 12.06.2014 r.). Zwiększa się dochody w 900,90095 § 0970 o 9.037,00 zł oraz wydatki w 900,90095 § 4300 o 9.037,00 zł.

5) zmianą sposobu wykazywania dochodów zadań zleconych (dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych). Zwiększa się dochody w 852,85212 § 2360 o 22.000,00 zł oraz zmniejsza się dochody 852,85212 § 0980 o 22.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany planu rachunku dochodów jednostek - Liceum Ogólnokształcącego. Zwiększa się dochody i wydatki o 8.549,77 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe