Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/72/2015 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/298/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2008r w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a , art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz z art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 197 poz. 1172 ze zm),

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/298/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2008r w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu skreśla się w §1. ust.2.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Uzasadnienie

Ustalanie zasad obciążania nieruchomości należy do kompetencji Rady Miasta. Obciążanie służebnościami obejmuje w szczególności ustanowienie służebności drogowych oraz służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność gminy. Z uwagi na konieczność ujednolicenia odpłatności za ustanowienie służebności dla wszystkich podmiotów postanowiono o zmianie Uchwały Nr XXXV/298/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu.

Tym samym podjęcie niniejszej Uchwały należy uznać za uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe