Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 48/VI/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

1. za I kwartał do 31 marca danego roku;

2. za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3. za III kwartał do 30 września danego roku;

4. za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

§ 2. Opłatę należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Świerklany SIMP lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Świerklany www.swierklany.pl

§ 4. Traci moc uchwała nr 118/XX/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 13 września 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe