Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 50/VI/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24.10.2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 25 z 2008r. poz. 150 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany Nr W.0050.174.2013 z dnia 16 października 2013r.

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany § 4 uchwały Nr 220/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24.10.2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania w ten sposób, że w ustępie 2 po zdaniu 1 dodaje się zdanie 2 w brzmieniu:

Za potwierdzenie zapłaty uznaje się dokumenty, w których stwierdzono, że wystawca faktury (rachunku) otrzymał wynagrodzenie od wnioskodawcy tak przed rzeczowym wykonaniem inwestycji (przedpłata stanowiąca 100% wynagrodzenia), jak i po rzeczowym wykonaniu inwestycji".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe