Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 64/VII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr 259/XXI/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę nr 259/XXI/2012 z dnia 28.12.2012 r. poprzez zmianę załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol


Załącznik do Uchwały Nr 64/VII/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe