Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę nr XL/352/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry.

§ 2. 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola.

2. Poza godzinami określonymi w ust.1 nieodpłatnie realizowane są zajęcia z religii oraz zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2 w wysokości 1 zł za każdą kolejną godzinę.

§ 4. W przypadku, gdy z danej rodziny do przedszkola prowadzonych przez gminę Wyry uczęszcza drugie i kolejne dziecko, opłaty o których mowa w § 3 za wszystkie dzieci pomniejszone są o 50%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Uzasadnienie

Zgodnie art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym Gmin ma obowiązek zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zadań własnych, które obejmują m. in. sprawy edukacji publicznej.

W roku szkolnym 2015/2016 dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gostyni, ul. Rybnicka 141 zaczną naukę w kl. I. dlatego likwidacji podlega Oddział Przedszkolny w ww szkole. Funkcjonujące Gminne Przedszkola w Wyrach i w Gostyni zaspakajają potrzeby mieszkańców w zakresie ilości miejsc w przedszkolach.

Wobec powyższego celowym jest wykreślenie z obowiązującej dotychczas uchwały oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, gdyż ten z dniem 1 września 2015r przestanie funkcjonować.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe