Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Rada Gminy Wyry
uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zgodnie z art.3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2013 poz. 21);

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2012 r. poz. 391 );

3) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie (zgodnie z art. 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań Dz. U. 2010 Nr 47 poz. 277);

4) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach);

5) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów (zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach Dz. U. z 2013 poz. 21);

6) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;

8) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2013 poz. 21 (zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 17 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495 ze zm.);

9) pojemniku - należy przez to rozumieć urządzenie do zbierania odpadów o różnej pojemności i materiale wykonania spełniające wymagania Polskich Norm, w tym worki typu BIG BAG;

10) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt utworzony w celu przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce. Poza stacjonarnym punktem wyróżnia się także punkty mobilne - punktem mobilnym jest samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady;

11) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku, o którym mowa w art. 3 pkt. 2a ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414);

12) budynku mieszkalnym wielorodzinnym - należy przez to rozumieć inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne jednorodzinne;

13) harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych, dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę;

14) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry lub podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Wyry na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości poprzez segregowanie odpadów, powstających w gospodarstwach domowych na następujące rodzaje odpadów:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne

k) zużyte opony,

l) odpady ulegające biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji,

m) odpady zielone,

2) ewentualnie zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych;

3) przekazywanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, ewentualnie odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

1) przekazywania odpadów komunalnych zebranych selektywnie, ewentualnie odpadów komunalnych zmieszanych przedsiębiorcom uprawnionym, zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie;

lub

2) samodzielnego dostarczania do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgromadzonych na nieruchomości.

3. Dopuszcza się zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w indywidualnych kompostownikach znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach niezabudowanych.

4. Właściciel nieruchomości zapewnia:

1) Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

2) Usuwanie nawisów (śniegu, sopli, lodu) z okapów, rynien itp. z nieruchomości służących do użytku publicznego.

5. Zabrania się:

1) gromadzenia odpadów medycznych lub weterynaryjnych powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzonej działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych w pojemnikach na odpady komunalne;

2) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych;

3) spalania w pojemnikach na odpady komunalne jakichkolwiek odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszania tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym

§ 4. 1. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:

1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;

2) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l,

b) pojemniki (kubły lub kontenery) na odpady o pojemności: 120 l i większe w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość wywozu,

c) worki na odpady zbierane selektywnie.

3) rozbiórkowe.

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy na miesiąc:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:

a) na zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

b) na popiół z gospodarstw domowych - jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l,

c) na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 2 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę.

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4-6 osób:

a) na zmieszane odpady komunalne - dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,

b) na popiół z gospodarstw domowych - jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l,

c) na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 3 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę.

3) dla nieruchomości zamieszkałych przez 7 osób i więcej:

a) jak w pkt. 2) oraz dodatkowo na każde kolejne 2 osoby jeden pojemnik o pojemności 120 l lub na każde kolejne 4 osoby jeden pojemnik 240 l lub inny o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz dodatkowo jeden worek z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby.

3. W przypadku zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych powstałych nie z tytułu zamieszkania lecz innych okoliczności (uroczystości rodzinne, itp.) właściciel nieruchomości może przekazać przedsiębiorcy odbierającemu te odpady w workach.

4. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz przyjętego średniego wskaźnika nagromadzenia wynoszącego 60 l na mieszkańca na miesiąc.

1) zmieszane odpady komunalne - gromadzone są w pojemnikach o pojemności 1100 l, lub w kontenerach KP4 (4m3), KP7 (7m3), KP10 (10m3), ilość pojemników zależna jest od wielkości (powierzchni) miejsc gromadzenia odpadów (altanki, zsypy, place), w przypadku braku powierzchni pod ustawienie niezbędnej ilości odebranych odpadów może być regulowana częstotliwością wywozu (odbioru);

2) odpady selektywne gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych w tzw. gniazdach składających się z pojemników na: tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, szkło oraz odpady zielone i ulegające biodegradacji; jedno gniazdo przypisane jest dla około 100 osób;

3) w uzasadnionych przypadkach (np. budynek wielorodzinny 3-, 4-lokalowy) możliwa jest zmiana sposobu świadczenia usługi zbiórki selektywnej z pojemnikowej na workową; w takim przypadku stosuje się odpowiednio § 4 ust.2;

4) popiół gromadzony jest w workach typu BIG BAG;

5) Odpady rozbiórkowe odbierane są w workach typu BIG BAG, kontenerach KP4, KP7 lub KP10 po zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wyry takiej potrzeby.

5. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników wykazanych w deklaracji.

6. Ilość pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winna uwzględniać średnią miesięczną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla szkół wszelkiego typu - 20 l na każdego ucznia i pracownika, lecz nie mniej niż 240 l;

2) dla przedszkoli - 20 l na każde dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż 240 l;

3) dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych - 20 l na każdych 10 pracowników, nie mniej niż 120 l;

4) dla lokali handlowych branży spożywczej - 20 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 120 l;

5) dla pozostałych lokali handlowych - 20 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż120 l;

6) dla punktów handlowych poza lokalem - 120 l na każdy punkt;

7) dla lokali i kiosków gastronomicznych - 20 l na każde miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 120 l;

8) dla obiektów użyteczności publicznej - 10 l na każdego pracownika, nie mniej niż 120 l;

9) dla nieruchomości na których są świadczone usługi hotelarskie - 20 l na jedno łóżko lecz nie mniej niż 120 l;

10) dla cmentarzy - nie mniej niż 1100 l.

7. Odpady selektywne należy gromadzić uwzględniając następujące normy:

1) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli, dla lokali handlowych branży spożywczej, dla lokali i kiosków gastronomicznych, dla hoteli i pensjonatów:

- 3 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę.

2) dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych, dla pozostałych lokali handlowych, dla punktów handlowych poza lokalem, dla obiektów użyteczności publicznej:

- 2 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 1 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę.

8. Na powierzchnię 1 ha ogrodów działkowych przyjmuje się normatyw minimalnej pojemności pojemnika na odpady zmieszane - 120l. Zarządy ogrodów działkowych zobowiązane są do dbałości o systematyczne opróżnianie pojemników.

1) W każdym ogrodzie działkowym odpady selektywne gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych w tzw. gniazdach składających się z pojemników na: tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych metale oraz opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę oraz opakowania z papier i tektury, szkło oraz opakowa ze szkła oraz odpady zielone i ulegające biodegradacji.

9. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowania wielomateriałowe zbierane są do worków koloru żółtego, które są oznaczone napisem Tworzywa sztuczne;

2) odpady z papieru, tektury zbierane są do worków koloru niebieskiego, które są oznaczone napisem Papier;

3) odpady ze szkła kolorowego i białego zbierane są do worków koloru zielonego, które są oznaczone napisem Szkło;

4) popiół jest zbierany do worków koloru szarego, które są oznaczone napisem popiół;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy je wystawiać w czasie, tzw. "wystawki" w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi terminami, na chodnik lub ulicę dostępną dla ruchu samochodów specjalistycznych przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe dopuszcza się gromadzić w pojemnikach; obowiązkowo w pojemnikach należy gromadzić odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące frakcję pylącą w postaci gruzu budowlanego;

7) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone zbierane są do worków koloru brązowego, odbieranych przez przedsiębiorcę, zgodnie z ustalonym harmonogramem;

8) przeterminowane leki i chemikalia zbierane są do pojemników ustawionych w aptekach lub punktach selektywnego zbierania lub przez przedsiębiorcę;

9) zużyte baterie zbierane są do pojemników, zlokalizowanych w szkołach lub punktach selektywnego zbierania lub przez przedsiębiorcę;

10. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się łączne zbieranie w jeden worek w celu przekazania do sortowania następujących rodzajów odpadów: metali oraz opakowań z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;

11. Odpady opakowaniowe (butelki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe, itp.) przed umieszczeniem w pojemniku winny być zgniecione lub złożone na płasko w celu optymalnego wykorzystania pojemnika.

§ 5. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych:

1) prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych np.: przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, itp., pojemniki (kosze) na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 30 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej;

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

a) na chodnikach i ciągach pieszo - jezdnych kosze należy ustawiać w miarę potrzeb,

b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

c) wielkość koszy ulicznych została określona w niniejszym regulaminie i uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników na terenie nieruchomości poprzez wyznaczenie miejsc lub pomieszczeń na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając łatwy do nich dostęp.

2. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z posegregowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym o którym mowa w ust. 1, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi terminami, na chodnik lub ulicę dostępną dla ruchu samochodów specjalistycznych przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy uprawnionego w celu ich opróżnienia;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

2. Popiół z gospodarstw domowych odbierany jest od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera się od właścicieli nieruchomości zgodnie z deklaracją - co najmniej raz w miesiącu, a odpady gromadzone w sposób selektywny zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych obowiązującym w danym roku na terenie Gminy Wyry.

4. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny i gromadzone w workach z folii LDPE oraz tzw. gniazdach, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. Worki na odpady zbierane selektywnie będą dostarczane mieszkańcom bezpłatnie w ramach opłaty uiszczanej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od kwietnia do listopada - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

7. Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - nie rzadziej niż raz w roku.

8. W zamian za uiszczaną opłatę, Gmina zobowiązana jest wyposażać właścicieli nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz do utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

9. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionej w ust. 3, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów;

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) baterie wrzucać do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach;

4) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywać w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach niezabudowanych.

10. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.

11. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych i przystankowych - co najmniej dwa razy w miesiącu;

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, określonej w punkcie 1, zarządzający obszarem, na którym znajdują się kosze mają obowiązek opróżniania koszy z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia się koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu nie dopuszczając do przepełnienia kontenerów, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów;

4) właściciele punktów handlowych i usługowych, zlokalizowanych poza budynkami, są zobowiązani usuwać odpady co najmniej raz w miesiącu;

5) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 8. 1. Odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi terminami, na chodnik lub ulicę dostępną dla ruchu samochodów specjalistycznych przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego przedsiębiorcy , złożonego przedsiębiorcy posiadającego stosowne zezwolenie wynikające z przepisów odrębnych.

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. 1. Obejmuje się wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.

2. Ogranicza się składowanie odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji.

3. Dąży się do:

1) zwiększenia odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska;

2) wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;

3) wydzielenia odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych
i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych;

4) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

§ 10. 1. Promuje się edukację ekologiczną zapobiegającą powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

2. Dąży się do kompostowania i fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach na nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi i na działkach niezabudowanych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) wyposażyć psa w smycz, a w przypadku ras uznawanych za agresywne oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w kaganiec;

2) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu;

3) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

4) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych lub mało uczęszczanych, w których obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi, jednak pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek założenia kagańca nie dotyczy psów, którym niemożliwe jest jego założenie ze względu na wagę, budowę ciała (np. pekińczyk, yorkshire terier, itp.);

5) natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów;

3. Właścicielom zwierząt domowych zabrania się:

1) wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;

2) wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości; zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów;

3) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów,

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 12. 1. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami prawa.

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich, w przypadku gdy nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

4. Teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczanie go przez te zwierzęta.

5. Zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy odory.

6. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

7. Jeżeli nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, padlinę zwierząt gospodarskich należy niezwłocznie przekazać podmiotom zajmującym się zbieraniem i utylizacją padłych zwierząt.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 13. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości mieszkalnych i użytkowych w szczególności: zakładów usługowych, sklepów, magazynów, obiektów gastronomicznych i przetwórni.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 14. Uchyla się uchwałę nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadziła m.in. w art. 6r pkt 3b zapis dopuszczający zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. Wyjątek stanowią tu gminy wiejskie oraz części wiejskie gmin miejsko-wiejskich, w których częstotliwość odbioru ww. odpadów w okresie od kwietnia do października może być rzadsza. Może to mieć istotny wpływ na koszty wywozu i zagospodarowania odpadów.

W ww. ustawie dodano także art. 4a, który zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia, okreslającego szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony. Obecnie dostępne są założenia do projekty ww. rozporządzenia, na podstawie których należało zmienić stosowną uchwałę w zakresie modelu selektywnego zbierania "u źródła". Każda gmina powinna wybrać jeden spośród trzech dostępnych modeli. Projekt niniejszej uchwały został dostosowany do modelu nr III, w którym do worków lub pojemników zbierane są selektywnie następujące frakcje odpadów komuanlnych:

- papier

- metal

- tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe)

- szkło

- roślinne odpady ulegające biodegradacji

- popiół z gospodarstw domowych.

Ponadto projekt tego rozporządzenia narzuca kolory i sposób opisania worków na poszczególne frakcje odpadów segergowanych, co należało uwzględnić w stosownej uchwale. Poza tym wg założeń do ww. rozporządzenia gmina spełnia obowiązek selektywnego zbierania odpadów, jeżeli w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy został wprowadzony obowiązek wydzielania z ogólnej masy odpadów następujących rodzajów odpadów:

- papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,

- metali oraz opakowań z metali,

- tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych,

- opakowań wielomateriałowych,

- szkła oraz opakowań ze szkła,

- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

- przeterminowanych leków i chemikaliów,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

- zużytych opon,

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne.

Za wprowadzeniem selektywnej zbiórki popiołu z gospodarstw domowych przemawiają następujące przesłanki:

1) Znaczące obniżenie masy zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w ciągu roku od właścicieli nieruchomości. Ma to duże znaczenie przy obliczaniu poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegardacji kierowanych do składowania. Każda gmina do dnia 16 lipca 2020 r. jest obowiązana ograniczyć masę tych odpadów do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komuanlnych ulegających biodegardacji przekazywanych do skladowania. Wzór na wyliczenie tego poziomu oparty jest na masie zmieszanych odpadów komunalnych. W 2014 roku z terenu Gminy Wyry odebrano 2361,8 ton zmieszanych odpadów komunalnych (znaczną ich część stanowił popiół). Średnia miesięczna masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od stycznia do marca wyniosła 220 tony, natomiast w miesiącach od czerwca do sierpnia - 155 tony. Różnica to około 65 ton na miesiąc.

2) Wytyczne znajdujące się w założeniach do projektu rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, które mówią, że w przypadku korzystania przez mieszkańców gminy z pieców c.o. opalanych węglem, drewnem lub innym opałem, po którym pozostałością jest popiół zaleca się wprowadzenie selektywnego zbierania popiołu (pkt 7).

3) Zmniejszenie awaryjności instalacji służących do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych.

W 2014 r. z terenu Gminy Wyry odebrano aż 750 ton odpadów zielonych. Przy obliczaniu poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania korzysta się z masy odpadów biodegradowalnych przekazanych w danym roku do składowania. Cała masa odpadów zielonych odebranych w Gminie Wyry jest przekazywana do kompostowania. Oznacza to, że we wspomnianym wyżej wzorze nie korzystamy z tej liczby. Nawet jeśli zmniejszymy odbiór odpadów zielonych o połowę czy więcej, to i tak nie ma to znaczenia przy obliczaniu tego poziomu. Znaczenie w przypadku Gminy Wyry ma tylko masa zmieszanych odpadów komunalnych.

Ze względu na zapisy wynikające z nowelizacji ustawy, uzasadnione jest wprowadzenie modyfikacji w przedmiotowej uchwale. Zatem podjęcie tej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe