Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/65/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2013 r. poz. 594), art. 6j, i 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378)

Rada Gminy Wyry uchwala:

Rozdział 1.
Wybór metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

§ 1. Uchylić uchwałę nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

2. Budynku mieszkalnym wielorodzinnym - należy przez to rozumieć inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne jednorodzinne.

3. Gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

§ 3. Wprowadza się dwie metody ustalania opłat na obszarze gminy w zależności od rodzaju zabudowy tj. w zależności od tego czy nieruchomość jest zabudowana budynkami bądź budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym czy też budynkami bądź budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

§ 4. Budynki mieszkalne jednorodzinne:

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) od 1 do 5 osób włącznie zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 12 za każdą zamieszkującą daną nieruchomość osobę na miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 60 oraz 1 za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość na miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

3) w wysokości 18 za osobę za miesiąc, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

§ 5. Budynki mieszkalne wielorodzinne:

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego w zabudowie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10 zł za osobę za miesiąc.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego w zabudowie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15 zł za osobę za miesiąc.

§ 6. Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki określonej w § 6. ust. 2, a także częstotliwości ich wywozu.

2. Określa się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w następujących wysokościach:

Pojemność pojemnika / kontenera

Stawka za pojemnik/ kontener, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny [zł]

Stawka za pojemnik/ kontener, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny [zł]

Pojemnik 120 l

20

30

Pojemnik 240 l

30

40

Pojemnik 1100 l

65

90

Kontener KP 4m3

370

520

Kontener KP 7m3

490

690

Kontener KP 10m3

670

940

3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek złożyć deklarację o ilości pojemników na odpady komunalne, ich pojemności, a także częstotliwości ich wywozu.

4. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych określa się następująco:

Lp.

Częstotliwość wywozu odpadów

1.

Wywóz raz w miesiącu

12 wywozów w roku

2.

Wywóz co dwa tygodnie

26 wywozów w roku

3.

Wywóz raz w tygodniu

52 wywozy w roku

4.

Wywóz dwa razy w tygodniu

104 wywozy w roku

5.

Wywóz trzy razy w tygodniu

156 wywozów w roku

6.

Wywóz cztery razy w tygodniu

208 wywozów w roku

7.

Wywóz pięć razy w tygodniu

260 wywozów w roku

8.

Wywóz sześć razy w tygodniu

312 wywozów w roku

§ 7. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat ustalonych zgodnie z powyższymi zasadami.

Rozdział 2.
Postanowienia końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadziła m.in. w art. 6j pkt 2 obowiązek uchwalenia przez radę gminy jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Oznacza to, że funkcjonująca do tej pory metoda różnicująca tę stawkę w zależności od ilości osób składających się na dane gospodarstwo domowe jest błędna i niedopuszczalna. Stąd należy przyjąć nową stawkę od gospodarstwa domowego, niezależnie od tego ile osób składa się na dane gospodartswo.

Poza tym art. 6n ww. uchwały wskazuje, że rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zasadne jest więc oddzielenie wzoru deklaracji od uchwały dotyczącej wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Ze względu na zapisy wynikające z nowelizacji ustawy, uzasadnione jest wprowadzenie modyfikacji w przedmiotowej uchwale. Zatem podjęcie tej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe