Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/67/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2013 r. poz. 594), art. 6n ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378)

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a także właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku zmiany danych wskazanych w deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym miejscu niż wskazane miejsce zameldowania na terenie gminy;

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie lub ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.;

3) inne dokumenty określone w przepisach szczegółowych.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Wyry w Urzędzie Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 133, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Załącznik do Uchwały Nr VII/67/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadziła m.in. w art. 6n, że rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zasadne jest więc oddzielenie wzoru deklaracji od uchwały dotyczącej wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zatem podjęcie tej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe