Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/68/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Uchylić uchwałę nr XXXIII/290/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości, zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak również odpadów zbieranych w sposób selektywny.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi odpowiednio:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:

a) na zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

b) na popiół z gospodarstw domowych - jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l,

c) na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 2 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło i opakowania ze szkła,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury.

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4-6 osób:

a) na zmieszane odpady komunalne - dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,

b) na popiół z gospodarstw domowych jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l,

c) na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 3 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło oraz opakowania ze szkła,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury.

3) dla nieruchomości zamieszkałych przez 7 osób i więcej:

a) jak w pkt. 2) oraz dodatkowo na każde kolejne 2 osoby jeden pojemnik o pojemności 120 l lub na każde kolejne 4 osoby jeden pojemnik 240 l lub inny o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz dodatkowo jeden worek z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby.

2. W przypadku zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych powstałych nie z tytułu zamieszkania lecz innych okoliczności (uroczystości rodzinne itp.) właściciel nieruchomości może przekazać przedsiębiorcy odbierającemu te odpady w workach lub pojemnikach.

3. W uzasadnionych przypadkach nieruchomość może być wyposażona w mniejszą lub większą ilość pojemników, kontenerów lub worków, przy czym ilość ta musi uwzględniać utrzymanie nieruchomości w czystości, przyjęte pojemności pojemników, kontenerów i worków oraz terminy i częstotliwość odbioru odpadów.

§ 4. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz przyjętego średniego wskaźnika nagromadzenia w wysokości 60 l na mieszkańca na miesiąc:

1) zmieszane odpady komunalne - gromadzone są w pojemnikach o pojemności 1100 l lub w kontenerach KP4 (4m3), KP7 (7m3), KP10 (10m3), ilość pojemników zależna jest od wielkości (powierzchni) miejsc gromadzenia odpadów (altanki, zsypy, place), w przypadku braku powierzchni pod ustawienie niezbędnej ilości odebranych odpadów może być regulowana częstotliwością wywozu (odbioru);

2) odpady selektywne gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych w tzw. gniazdach składających się z pojemników na: tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, szkło oraz odpady zielone i ulegające biodegradacji; jedno gniazdo przypisane jest dla około 100 osób;

3) w uzasadnionych przypadkach (np. budynek wielorodzinny 3-, 4-lokalowy) możliwa jest zmiana sposobu świadczenia usługi zbiórki selektywnej z pojemnikowej na workową; w takim przypadku stosuje się odpowiednio § 3 ust.2 pkt. 3;

4) popiół z gospodarstw domowych gromadzony jest w pojemnikach o pojemności co najmniej 120 l;.

5) odpady rozbiórkowe odbierane są w workach tupu BIG BAG, kontenerach KP4, KP7 lub KP10 po zgłoszeniu do Urzędu Gminy takiej potrzeby.

§ 5. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników wykazanych w deklaracji.

2. Ilość pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winna uwzględniać średnią miesięczną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla szkół wszelkiego typu - 20 l na każdego ucznia i pracownika, lecz nie mniej niż 240 l;

2) dla przedszkoli - 20 l na każde dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż 240 l;

3) dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 20 l na każdych 10 pracowników, nie mniej niż 120 l;

4) dla lokali handlowych branży spożywczej - 20 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 120;

5) dla pozostałych lokali handlowych - 20 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 120 l;

6) dla punktów handlowych poza lokalem - 120 l na każdy punkt;

7) dla lokali i kiosków gastronomicznych - 20 l na każde miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 120 l;

8) dla obiektów użyteczności publicznej - 10 l na każdego pracownika, nie mniej niż 120 l;

9) dla nieruchomości na których świadczone są usługi hotelarskie - 20 l na jedno łóżko lecz nie mniej niż 120 l;

11) dla cmentarzy - nie mniej niż 1100 l.

3. Odpady selektywne należy gromadzić uwzględniając następujące normy:

1) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli, dla lokali handlowych branży spożywczej, dla lokali i kiosków gastronomicznych, dla hoteli i pensjonatów:

- 3 worki 120 l z folii LDPE na tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło oraz opakowania ze szkła,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę oraz opakowania z papieru i tektury.

2) dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych, dla pozostałych lokali handlowych, dla punktów handlowych poza lokalem, dla obiektów użyteczności publicznej:

- 2 worki 120 l z folii LDPE na tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło oraz opakowania ze szkła,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę oraz opakowania z papieru i tektury.

4. Na powierzchnię 1 ha ogrodów działkowych przyjmuje się normatyw minimalnej pojemności pojemnika na odpady zmieszane - 120l. Zarządy ogrodów działkowych zobowiązane są do dbałości o systematyczne opróżnianie pojemników.

1) w każdym ogrodzie działkowym odpady selektywne gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych w tzw. gniazdach składających się z pojemników na: tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych metale oraz opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, oraz opakowania z papiery i tektury, szkło oraz odpady zielone i ulegające biodegradacji.

§ 6. 1. Odpady komunalne zmieszane oraz żużel (popiół) odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

2) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. Popiół z gospodarstw domowych odbierany jest od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera się od właścicieli nieruchomości zgodnie z deklaracją - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny i gromadzone w workach z folii LDPE oraz tzw. gniazdach, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od kwietnia do listopada - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6. Odpady wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - nie rzadziej niż raz w roku.

§ 7. 1. W zamian za uiszczaną opłatę, Gmina zobowiązana jest wyposażyć właściciela nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Worki na odpady selektywnie segregowane będą dostarczane mieszkańcom bezpłatnie w ramach opłaty uiszczanej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. 1. W sposób selektywny gromadzone są następujące odpady:

1) zielone i ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji;

2) papier i tektura (makulatura) oraz opakowania z papieru i tektury;

3) tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe;

4) metale, opakowania metalowe;

5) szkło w tym opakowania ze szkła;

6) tekstylia;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyte opony do 4 sztuk na mieszkańca na rok;

11) przeterminowane lekarstwa i chemikalia;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) popiół z gospodarstw domowych;

14) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 odbierane są bezpłatnie od mieszkańców w specjalnie utworzonych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach pracy punktu mieszkańcy mogą przekazywać odpady komunalne, o których mowa w ust.1.

4. Przyjęcia odpadów, o których mowa w ust. 1 dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów (ich czystości, zabezpieczenia itp.) oraz po sprawdzeniu czy dana osoba jest mieszkańcem Gminy Wyry.

5. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

6. Odpady komunalne niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta, w celu ich łatwej identyfikacji.

§ 9. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości przesyła zgłoszenie o zaistniałej sytuacji w formie elektronicznej na e-mail mailto:odpady@wyry.pllub mailto:odpady.fk@wyry.pldo 3 dni roboczych po terminie zbiórki danych odpadów komunalnych. Informacja taka może być także przekazana osobiście lub telefonicznie;

2) Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług obejmuje podanie: imienia i nazwiska osoby zgłaszającej, adresu nieruchomości, rodzaju niewłaściwego świadczenia usług (np. brak odbioru odpadów segregowanych, zmieszanych itd.), terminu odbioru danego rodzaju odpadów komunalnych wskazanego w stosownym harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych oraz sposobu rozpatrzenia zgłoszenia.

§ 10. 1. W celu wywiązania się z obowiązku wynikającego w zakresie osiągnięcia poziomu recyklingu i odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jak również w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazania ich do gminnej instalacji regionalnej lub zastępczej.

2. Wykonanie powyższego obowiązku następuje poprzez zapewnienie przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także odpadów selektywnie odbieranych do regionalnej lub zastępczej instalacji zapewniającej zagospodarowanie odpadów w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania i wyznaczonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Regionu 4.

3. Przetwarzanie mechaniczno - biologiczne zmieszanych odpadów komunalnych zapewni:

1) redukcję odpadów zmieszanych przeznaczonych do składowania o co najmniej 51%;

2) wytworzenie energii odnawialnej tj. energii elektrycznej i energii cieplnej, w wyniku biologicznego zagospodarowania odpadów;

3) wytworzenie paliwa alternatywnego oraz biosuszu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;

4) odzysk surowców wtórnych z grup papier, tworzywa sztuczne, szkło oraz metale w ilości nie mniejszej niż 50%, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;

5) unieszkodliwienie odpadów resztkowych winno nastąpić na składowisku umożliwiającym wytworzenie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu.

4. Gminną instalacją do zagospodarowania odpadów komunalnych jest najbliższa instalacja regionalna dla Regionu IV wskazana w Uchwale nr V/6/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadziła m.in. w art. 6r pkt 3b zapis dopuszczający zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. Wyjątek stanowią tu gminy wiejskie oraz części wiejskie gmin miejsko-wiejskich, w których częstotliwość odbioru ww. odpadów w okresie od kwietnia do października może być rzadsza. Może to mieć istitny wpływ na koszty wywozu i zagospodarowania odpadów.

Dodatkowo ustawa wprowadza zmienione zapisy art. 6r pkt 3a-d narzucające m.in. obowiązek określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zmiana wprowadziła również możliwość dopuszczenia ograniczenia ilości konkretnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komaunlnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komuanlnymi, w tym odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Wprowadzony został również zapis dotyczący konieczności opiniowania projektu stosownej uchwały przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

Ponadto w art. 4a ww. ustawy zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia, okreslającego szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony. Obecnie dostępne są założenia do projekty ww. rozporządzenia, na podstawie których należało zmienić stosowną uchwałę w zakresie modelu selektywnego zbierania "u źródła". Każda gmina powinna wybrać jeden spośród trzech dostępnych modeli. Projekt niniejszej uchwały został dostosowany do modelu nr III, w którym do worków lub pojemników zbierane są selektywnie następujące frakcje odpadów komuanlnych:

- papier,

- metal,

- tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe),

- szkło,

- roślinne odpady ulegające biodegradacji,

- popiół z gospodarstw domowych.

W ramach selektywnego zbierania dopuszcza się łączne zbieranie w jeden worek następujących rodzajów odpadów: metali oraz opakowań z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, a także opakowań wielomateriałowych.

Za wprowadzeniem selektywnej zbiórki popiołu z gospodarstw domowych przemawiają następujące przesłanki:

1) Znaczące obniżenie masy zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w ciągu roku od właścicieli nieruchomości. Ma to duże znaczenie przy obliczaniu poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegardacji kierowanych do składowania. Każda gmina do dnia 16 lipca 2020 r. jest obowiązana ograniczyć masę tych odpadów do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komuanlnych ulegających biodegardacji przekazywanych do skladowania. Wzór na wyliczenie tego poziomu oparty jest na masie zmieszanych odpadów komunalnych. W 2014 roku z terenu Gminy Wyry odebrano 2361,8 ton zmieszanych odpadów komunalnych (znaczną ich część stanowił popiół). Średnia miesięczna masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od stycznia do marca wyniosła 220 tony, natomiast w miesiącach od czerwca do sierpnia - 155 tony. Różnica to około 65 ton na miesiąc.

2) Wytyczne znajdujące się w założeniach do projektu zarządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, które mówią, że w przypadku korzystania przez mieszkańców gminy z pieców c.o. opalanych węglem, drewnem lub innym opałem, po którym pozostałością jest popiół zaleca się wprowadzenie selektywnego zbierania popiołu (pkt 7).

3) Zmniejszenie awaryjności instalacji służących do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych.

W 2014 r. z terenu Gminy Wyry odebrano aż 750 ton odpadów zielonych. Przy obliczaniu poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, który to poziom każda gmina do dnia 16 lipca 2020 r. jest obowiązana uzyskać na poziomie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania korzysta się z masy odpadów biodegradowalnych przekazanych w danym roku do składowania. Cała masa odpadów zielonych odebranych w Gminie Wyry jest przekazywana do kompostowania. Oznacza to, że we wspomnianym wyżej wzorze nie korzystamy z tej liczby. Nawet jeśli zmniejszymy odbiór odpadów zielonych o połowę czy więcej, to i tak nie ma to znaczenia przy obliczaniu tego poziomu. Znaczenie w przypadku Gminy Wyry ma tylko masa zmieszanych odpadów komunalnych.

Ze względu na zapisy wynikające z nowelizacji ustawy, uzasadnione jest wprowadzenie modyfikacji w przedmiotowej uchwale. Zatem podjęcie tej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe