Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/72/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2013 r. nr 142 poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 8 pkt.1, 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (T.J.: DZ.U. z 2015 poz. 460)

Rada Gminy Wyry uchwala

§ 1. Nadać nazwę ulicy "Malinowa" bocznemu odcinkowi ulicy Zbożowa, który przebiega przez działkę gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 199/14 , karta mapy 2, obręb Wyry. Ulica ta stanowi wewnętrzną drogę dojazdową zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Załącznik do Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ul. Malinowa


Uzasadnienie

Procedura nadania nazwy ulicy działce drogowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 199/14 położonej w Wyrach, obręb Wyry przy ul. Zbożowa (boczna) została wszczęta w trosce o dobro mieszkańców, poprawę standardu ich życia. a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, porządek i ład przestrzenny.

Gmina Wyry uzyskała zgodę właściciela działki nr 199/14, Starosty Mikołowskiego na nadanie nazwy ulicy. Zaproponowana nazwa właściciela działki to ul. Owsiana. Zap roponowana nazwa ma charakter niewiążący organy Gminy Wyry w wyborze nazwy ulicy. Właściciel działki 199/14 zapewnia, iż aprobuje każdą inną zaproponowaną przez Gminę lub radnych nazwę przedmiotowej ulicy

Właścicielom działek bezpośrednio sąsiadujących z działką drogową 199/14 umożliwiono czynny udział w toczącym się postępowaniu między innymi poprzez zaproponowanie nowej nazwy ulicy dla przedmiotowej działki lub poprzez akceptację proponowanej nazwy wskazanej przez jej właściciela.

Do tutejszego Urzędu wpłynęły następujące propozycje: UL. Malinowa lub ul. Kalinowa.

Komisja ds. Rozwoju m.Wyry na posiedzeniu komisji w dniu 20.04.2015 r. zaopiniowała pozytywnie nazwę ul. Malinowa.

Przygotowano projekt uchwały o nadaniu nazwy ul. Malinowa

Przebieg ulicy zaznaczono na załączniku mapowym.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe