Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 58/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 199),

po stwierdzeniu braku sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety,

oraz przyjmując do wiadomości:

a) brak uwag do planu,

oraz

b) brak zobowiązań gminy z tytułu realizacji obiektów infrastruktury będących zadaniem własnym Gminy

Rada Miejska w Kaletach uchwala zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód" przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach nr 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.

§ 1. Zmiana dotyczy ustaleń dla terenów w w centrum Miasta Kalety, w granicach określonych na załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 sporządzony na rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3. Jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w dalszych przepisach określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) uchwała, bez numeru - niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Kaletach;

3) plan - ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach nr 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. (opublikowana w Dz.Urz. Woj. Śl. z roku 2012, poz. 527)

4) rysunek planu - rysunki na mapie w skali 1 : 1 000, stanowiące załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.

§ 4. 1. W treści uchwały nr 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 27 otrzymuje brzmienie:

W wyodrębnionych terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego oraz ich symbole:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MNe - tereny zabudowy rezydencjonalnej;

3) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

4) ML - tereny zabudowy letniskowej;

5) U- tereny usług różnych;

6) US- tereny usług sportu i rekreacji;

7) AUC - tereny administracji i usług centrotwórczych;

8) UO- tereny usług oświaty;

9) UKs - tereny usług kultu religijnego;

10) UZ- tereny usług ochrony zdrowia i opieki społecznej;

11) PSB - tereny działalności produkcyjnej, składów i baz;

12) ZP- tereny parków i skwerów;

13) ZC- tereny cmentarzy;

14) ZD- tereny ogrodów działkowych;

15) Z- tereny zieleni nieurządzonej;

16) ZL- tereny lasów;

17) ZI- tereny zieleni izolacyjnej;

18) RU - tereny obsługi gospodarki leśnej;

19) WS - tereny wód śródlądowych;

20) KDG - tereny dróg głównych;

21) KDZ - tereny dróg zbiorczych;

22) KDL - tereny dróg lokalnych;

23) KDD - tereny dróg dojazdowych;

24) KDPJ - tereny dojazdów pieszo - jezdnych;

25) KDP - tereny ścieżek pieszo - rowerowych;

26) KDX - tereny przestrzeni publicznej - place ruchu pieszego;

27) KS- tereny obsługi komunikacji: garaże, parkingi, stacje paliw;

28) KK - tereny urządzeń transportu kolejowego z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

29) K- tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

30) E- tereny urządzeń elektroenergetycznych z niezbędną infrastrukturą.";

2) po § 46 dodaje się § 46a, w brzmieniu:

46a. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku Planu numerem i symbolem identyfikacyjnym 2AUC1:

1. Przeznaczenie podstawowe: teren przestrzeni publicznej - administracji i usług centrotwórczych, nieuciążliwych.

2. Zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione, a w szczególności:

1) nowych obiektów o funkcji produkcyjnej,

2) funkcji handlu hurtowego, składów, baz,

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1ustala się:

a) intensywność zabudowy w granicach 0,5 -1,5,

b) obowiązek zachowania co najmniej 15 % powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,

c) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2,

d) dopuszczalna wysokość zabudowy - całkowita i elewacji - nieprzekraczająca odpowiednio wysokości całkowitej i wysokości elewacji starego budynku szkoły;

e) dopuszczalna wysokość innych obiektów budowlanych - 15,0 m."

3) w § 47 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku Planu numerami i symbolami identyfikacyjnymi 2AUC2-2AUC3:";

4) w § 61 ustęp 3. otrzymuje brzmienie:

"3. Zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: 20,0 m,

b) dopuszczenie zmniejszenia szerokości ze względu na istniejące zagospodarowanie oraz tereny leśne - wg rysunku planu,

c) szerokość jezdni: 7,0m,

d) lokalizacja chodników na terenie zabudowy,

e) możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej,

f) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg.";

5) w § 64 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Wyznacza się tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku Planu numerami i symbolami identyfikacyjnymi 5KDPJ1-5KDPJ55:";

6) po § 66 dodaje się § 66a, w brzmieniu:

" § 66a. Wyznacza się teren przestrzeni publicznej oznaczony na rysunku planu numerem i symbolem identyfikacyjnym 1KDX1:

1. Przeznaczenie terenu: plac ruchu pieszego.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

a) tereny sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) tereny zieleni urządzonej,

3. Zakaz lokalizacji trwałej zabudowy.".

2. W załączniku nr 1 do uchwały nr 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 5. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 7. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone niniejszą uchwałą wchodzą w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


inż. Eugeniusz Ptak

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zmiana planu wszczęta z urzędu. Celem zmiany jest rozdzielenie funkcji w centrum miasta, przede wszystkim wydzielenie strefy ruchu pieszego i wyodrębnienie dojazdów i parkingów poza strefą usług.

Zmiana nie nakłada na gminę nowych zadań z zakresu komunikacji i uzbrojenia, od których uzależniona byłaby realizacja zagospodarowania przewidzianego planem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe