Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/61/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6 k. ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:

§ 1.

zmienić uchwałę nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 roku r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty poprzez zastąpienie dotychczasowej treści § 1 i § 2 powołanej uchwały nową o następującym brzmieniu:

"§ 1.

Dokonuje się wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Koniecpol, ustalając ją jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

"§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

a. 7,00 zł miesięcznie od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 1 do 5 osób,

b. 35,00 zł każdorazowo powiększone dla każdej 6-tej i kolejnej osoby o 2,00 zł od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 6 i więcej osób.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości:

a. 14,00 zł miesięcznie od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 1 do 5 osób,

b. 70,00 zł każdorazowo powiększone dla każdej 6-tej i kolejnej osoby o 4,00 zł od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 6 i więcej osób."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Ćwiek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe