| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/128/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Bytomia nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części w związku z realizacją inwestycji początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), zwanego dalej "rozporządzeniem" przez przedsiębiorców tworzących w jej ramach nowe miejsca pracy. Inwestycja początkowa zwana będzie dalej "inwestycją".

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w rozporządzeniu oraz w niniejszej uchwale.

3. Za nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części uważa się takie, których budowa została rozpoczęta po dniu zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje:

1) przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania - po wejściu w życie niniejszej uchwały - inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 200.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 2 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją;

2) przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania - po wejściu w życie niniejszej uchwały - inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 600.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 8 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją;

3) przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania - po wejściu w życie niniejszej uchwały - inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 3.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją;

4) przez okres 5 lat, w przypadku zrealizowania - po wejściu w życie niniejszej uchwały - inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 10.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 30 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją

- w przypadku, gdy utworzenie nowych miejsc pracy spowodowało w przedsiębiorstwie na terenie miasta Bytomia wzrost zatrudnienia w porównaniu do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy.

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w terminach określonych niniejszą uchwałą - nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono intensywność lub wartość pomocy, o której mowa w rozporządzeniu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 następuje po złożeniu deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości zawierającej dane o nieruchomościach korzystających ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć należnego w okresie zwolnienia podatku od nieruchomości.

4. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 6 rozporządzenia, nie zalicza się ceny nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania.

§ 4. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie podlegają budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z:

1) działalnością handlową;

2) działalnością polegającą na prowadzeniu stacji paliw;

3) działalnością instytucji finansowych.

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia organowi podatkowemu przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją zamiaru korzystania z tej pomocy w formie pisemnej - na formularzu określonym w załączniku nr 1 do uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) nieposiadania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dniu dokonania zgłoszenia oraz dodatkowo w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zacznie obowiązywać zwolnienie;

2) zakończenia inwestycji w okresie nieprzekraczającym 3 lat, liczonym od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1;

3) utworzenia nowych miejsc pracy w następstwie prac związanych z realizacją inwestycji i obsadzenia każdego stanowiska w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji.

§ 6. 1. Po zakończeniu realizacji inwestycji, przedsiębiorca, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy zobowiązany jest w terminie 30 dni do dostarczenia Prezydentowi Bytomia:

1) dokumentu potwierdzającego zakończenie realizacji inwestycji, tj. prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokumentu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy;

2) dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;

3) informacji o rodzaju i wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych, potwierdzonych kserokopiami faktur lub innych dokumentów księgowych (z oryginałami do wglądu);

4) oświadczenia o miesięcznych kosztach wynagrodzeń poniesionych lub planowanych w związku z utworzeniem miejsc pracy w następstwie inwestycji (dotyczy tylko przedsiębiorców, dla których obliczana jest pomoc na podstawie szacunkowych kosztów płacy);

5) informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 312 z późn. zm.), zwane dalej: "rozporządzeniem w sprawie zakresu informacji";

6) oświadczenia o wartości inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikowanych oraz o wniesieniu przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;

7) oświadczenia, że działalność prowadzona w związku z inwestycją jest inna niż wskazana w § 2 rozporządzenia oraz przedstawienie dokumentu wskazującego rodzaj działalności, jaki będzie realizowany w związku z inwestycją;

8) oświadczenia, że inwestycja została rozpoczęta po zgłoszeniu Prezydentowi Bytomia zamiaru korzystania z pomocy.

2. Po utworzeniu nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji, przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 30 dni do dostarczenia Prezydentowi Bytomia:

1) informacji o miesięcznych kosztach wynagrodzeń poniesionych w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy (dotyczy tylko przedsiębiorców, dla których obliczana jest pomoc na podstawie szacunkowych kosztów płacy);

2) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany:

1) do dnia 31 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawiać informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu § 3 pkt 1 rozporządzenia) 3 lata od dnia jej otrzymania - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały;

2) do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, przedstawić dokumenty niezbędne do udzielania pomocy, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji.

§ 8. 1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

2. Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego obowiązany jest przedłożyć wszelkie dowody i informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 9. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały okres zwolnienia, gdy:

1) nie spełnił warunków wskazanych w § 12 ust. 1 rozporządzenia;

2) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku;

3) nie przedstawił w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 6 i § 7.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy pisemnie o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości lub o okolicznościach mających wpływ na wielkość udzielanej pomocy - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

3. Przedsiębiorca, który uzyskał pomoc, zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

5. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 4.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/128/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/128/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/128/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/128/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/128/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/128/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2015 r.

Od dnia 17 lutego 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174). Rozporządzenie to jest ogólnopolskim programem pomocy regionalnej, określa ramowe warunki udzielania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz stwarza możliwość uchwalania przez gminy programów pomocy bez potrzeby ich notyfikacji przez Komisję Europejską. Rozporządzenie to zastąpiło poprzednie rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2008 r., na podstawie którego na terenie miasta Bytomia podjęta była uchwała zwalniająca od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub budowle stanowiące nową inwestycję, która obowiązywała do końca czerwca 2014 roku.

Niniejsza uchwała przewiduje kontynuację możliwości udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na warunkach określonych w uchwale oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. Ze zwolnienia od podatku skorzystają przedsiębiorcy, którzy na terenie miasta Bytomia zrealizują inwestycję początkową i utworzą nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją.

Uchwała daje przedsiębiorcom możliwość zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, a miastu korzyści społeczne w postaci utworzenia nowych miejsc pracy. Wyłączone ze zwolnienia od podatku na podstawie niniejszej uchwały są budynki i budowle związane z działalnością handlową, z działalnością instytucji finansowych, a także budynki i budowle związane z prowadzeniem stacji paliw. Zmniejszenia obciążeń podatkowych poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości mają na celu poprawę atrakcyjności Bytomia jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachęcenie potencjalnych inwestorów do realizacji nowych zamierzeń gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy na jego terenie.

Niniejsza uchwała nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, jak również nie wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uchwała po jej podjęciu będzie wymagała przesłania do ewidencji Prezesa UOKiK, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie - art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. z 2007 r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »