| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/130/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej 103

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.8, art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów", przyjętego dnia 29 marca 2012 r. uchwałą nr XIX/308/12 Rady Miasta Chorzów,

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej 103 w Chorzowie i przyjmuje ustalenia planu, jako akt prawa miejscowego.

Uchwała zawiera następujące rozdziały i przepisy:

Rozdział 1 - Przepisy ogólne:

- Przedmiot regulacji przepisami uchwały;

- Definicje pojęć i terminów zastosowanych w uchwale;

- Przepisy wspólne dla całego obszaru planu;

Rozdział 2 - Przepisy szczegółowe:

- Przepisy szczegółowe dla terenów;

Rozdział 3 - Przepisy końcowe.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Przepisy uchwały obejmują obszar o powierzchni ok. 0,98 ha, położony w Chorzowie w rejonie ulicy Siemianowickiej 103, którego granice są określone w załączniku graficznym do uchwały nr XLIV/858/14 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej w Chorzowie.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) Załącznik nr 1 - "Rysunek planu" w skali 1:1000 stanowiący graficzną część planu, obowiązujący w zakresie następujących oznaczeń graficznych:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowo-cyfrowe identyfikujące tereny,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny.

2) Załącznik nr 2 - "Wyrys ze studium" w skali 1:20000.

3) Załącznik nr 3 - "Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu".

4) Załącznik nr 4 - "Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

3. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) Tereny usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem UP.

4. Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem identyfikacyjnym obowiązują ustalenia tekstowe sformułowane w formie przepisów ogólnych i szczegółowych zawarte w niniejszej uchwale oraz ustalenia graficzne przedstawione na rysunku planu.

§ 2.

1. Definicje pojęć i terminów zastosowanych w uchwale:

1) plan - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej 103 w Chorzowie;

2) obszar - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszą uchwałą;

3) teren - należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczoną cyfrowo-literowym symbolem identyfikacyjnym;

4) usługi publiczne - należy przez to rozumieć urzędy organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych, obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;

5) reklama - należy przez to rozumieć informację wizualną połączoną z komunikatem polecającym bądź promującym; zazwyczaj posiada cechy komercyjne i ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw, idei lub osób;

6) szyld - należy przez to rozumieć informację wizualną o siedzibie firmy, zakładu, podmiotu gospodarczego umieszczoną przy wejściu głównym do jego siedziby;

7) tablica informacyjna - należy przez to rozumieć urządzenie pokazujące informacje komunikacyjne (kierunki dojścia, dojazdu, szlaki drogowe i turystyczne, przystanki komunikacyjne itp.) nie posiadające elementów marketingowych;

8) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (wielkość powierzchni zabudowy) - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi (mierzonej po zewnętrznej krawędzi obiektów) do powierzchni działki budowlanej;

9) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację; w planie określono minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

10) intensywność zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od naturalnej warstwicy w najniższym punkcie obrysu obiektu budowlanego do kalenicy lub najwyższego punktu tego obiektu, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych;

11) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;

12) infrastruktura techniczna - leży przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne, anteny oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z uzbrojeniem;

13) spójna forma architektoniczna- należy przez to rozumieć podobne formy np. dachów, otworów okiennych i drzwiowych, zastosowanie podobnej kolorystyki i materiałów wykończeniowych.

2. Pozostałe określenia niniejszej uchwały zdefiniowane są w obowiązujących przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

§ 3.

1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1) Na obszarze planu nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości, jako procesu organizowanego przez Gminę.

2) Dopuszcza się przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości o ile ich struktura własnościowa oraz dostępność do drogi publicznej i infrastruktury technicznej pozwoli na ich zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu.

3) Ustala się zasadę scalania i podziału nieruchomości przy zachowaniu następujących parametrów:

a) minimalna powierzchnia działki 2500 m2, maksymalna pow. działki 10000 m2, minimalna szerokość frontu działki 30,00 m;

4) Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału działki w kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź równoległego do istniejącego układu drogowego.

5) Ustala się kąt położenia linii podziału działki, o których mowa w pkt. 4 w przedziale 850 do 900.

6) Każdy podział terenu powinien uwzględniać dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 20,00 m od południowej granicy obszaru (pokazana na rysunku planu).

2) Przy realizacji nowych oraz przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i remoncie istniejących obiektów, wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni i obiektów kubaturowych zarówno w formie, detalu, użytych materiałach i kolorystyce oraz harmonijnego wpisania ich w istniejące otoczenie, gdzie:

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie kształtowania bryły budynków z zachowaniem spójnej formy architektonicznej w ramach planowanej inwestycji;

b) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w granicach działki;

c) wysokość obiektów budowlanych nie może przekraczać 8,0 m.

3) Zakazuje się:

a) budowy obiektów tymczasowych, gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane;

b) nasadzeń zieleni wysokiej w strefach technicznych sieci infrastruktury technicznej.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Zakazuje się:

a) lokalizacji i montażu szyldów, tablic informacyjnych oraz reklam. Zakaz nie dotyczy znaków i tablic informacyjnych w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym.

b) stosowania elementów świetlnych typu LED;

c) stosowania rozwiązań utrudniających dostęp osób niepełnosprawnych.

2) Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, wraz z zagospodarowaniem zgodnym z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym mogą występować:

a) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne i parkingi;

b) ciągi piesze, pieszo - jezdne, ścieżki rowerowe i rowerowo - piesze;

c) zieleń izolacyjna i urządzona;

d) obiekty małej architektury;

e) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochrony przed hałasem.

4. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego

1) Zakazuje się:

a) instalacji infrastruktury radio- i telekomunikacyjnej w sposób mogący negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi;

b) lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii, o których mowa w przepisach ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);

c) odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu lub wód powierzchniowych oraz odprowadzania do kanalizacji ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości zgodnie z przepisami ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469);

d) stosowania materiałów pylących do utwardzania nawierzchni komunikacji.

2) Nakazuje się:

a) stosowanie retencji wód opadowych przed odprowadzeniem ich do kanalizacji;

b) oczyszczanie ścieków opadowych z substancji ropopochodnych i części stałych zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) realizację nawierzchni ciągów pieszych, rowerowych, parkingów i placów z materiałów umożliwiających infiltrację wód opadowych do gruntu;

d) utrzymanie poziomów elektromagnetycznych poniżej lub co najwyżej na poziomach dopuszczalnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów - Dz.U. z 2003 r. Nr 192 , poz. 1883).

3) Zgodnie z art.114 ust.1, w związku z art.113 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn zm.), nie wyróżnia się terenu, dla którego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. 2014 poz. 112) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku.

4) Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1399 z późniejszymi zmianami).

5. Zasady zagospodarowania wynikające z ochrony terenów lub obiektów ustalonej na podstawie przepisów odrębnych

1) Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary chronione na mocy ustawy:

a) z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zm), w tym istniejące lub planowane obszary Natura 2000;

b) z dn. 2 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2013 poz. 1205 z późn. zm.);

c) z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014 poz. 1446 z późn. zm.), w tym obiekty włączone do Gminnej Ewidencji Zabytków i obszary chronione na podstawie ustaleń dla stref ochrony konserwatorskiej.

2) Na obszarze planu nie występują:

a) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w ustawie z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U.2015 poz. 469);

b) obszary osuwania się mas ziemi, o których mowa w ustawie z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t. j. Dz. U. 2015 poz. 196 z późn. zm.).

3) Na obszarze występuje wychodnia uskoku na stropie karbonu zaznaczona na rysunku planu.

4) Warunki górnicze:

a) obszar usytuowany jest w terenie górniczym "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" poza wpływami eksploatacji górniczej;

b) teren został zakwalifikowany do kategorii A przydatności do zabudowy.

c) ustala się obowiązek uwzględnienia w projektach, istniejących warunków geotechnicznych obszaru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) W zakresie obsługi komunikacyjnej nakazuje się:

a) włączenie obszaru do drogi publicznej od strony drogi lokalnej przylegającej do zachodniej strony obszaru;

2) W granicy terenu objętego inwestycją należy zapewnić miejsca parkingowe i/lub garażowe ilości:

a) nie mniej niż 3 miejsca parkingowe i/lub garażowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług lub nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla 5 osób zatrudnionych;

3) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) Zaopatrzenie w wodę z wodociągu magistralnego O600 (przebiegającego w południowej części obszaru, pokazanego orientacyjnie na rysunku planu) po rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej.

b) Odprowadzenie ścieków należy realizować z rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:

- odbiornikiem ścieków sanitarnych może być kolektor K-1,6 "Siemianowicka - Mazurska" po jego rozbudowie;

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kolektora deszczowego po jego wybudowaniu. Do czasu wykonania kompleksowego systemu odwodnienia dopuszcza się odprowadzanie wód do oczek wodnych, zbiorników retencyjnych, lub studni chłonnych, przy uwzględnieniu ustaleń § 3 ust.4 pkt 1) lit. c) niniejszej uchwały i przepisów odrębnych.

c) Dostawa paliwa gazowego z istniejących sieci gazowych niskiego oraz średniego ciśnienia przebiegających w ulicy Siemianowickiej - po ich rozbudowie - zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się budowę sieci gazowej.

d) Zaopatrzenia w ciepło:

- z sieci ciepłowniczej z dala czynnej O600 przebiegającej w północnej części obszaru (pokazana orientacyjnie na rysunku planu);

- z kotłowni lokalnych opartych na technologiach nie powodujących przekroczenia obowiązujących norm ochrony środowiska zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.).

e) Dostawa energii elektrycznej:

- z istniejących sieci po ich przebudowie i rozbudowie;

- dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych;

- należy zapewnić dojazd techniczny do stacji transformatorowych i stanowisk słupowych sieci energetycznych.

f) W zakresie telekomunikacji dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci teletechnicznej w obrębie jednostki planu.

4) Zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza się jej przebudowę i budowę;

b) nowe sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w przy granicach linii rozgraniczających jednostki;

c) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się:

a) dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów;

b) urządzenie zaplecza budowy obiektów realizowanych w granicach planu.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 4.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 60UP1 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne.

2) Dopuszczenia:

a) zieleń parkowa;

b) elementy wymienione w § 3, ust. 3, pkt 2 uchwały.

3) Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy:

- budynków do 1 kondygnacji nie wyżej niż 8,0 m;

- budowli do 12,0 m;

- obiektów małej architektury 4,0 m;

b) dachy o spadku od 20 do 400;

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją;

d) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy: max 25 % pow. terenu w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją;

e) intensywność zabudowy: min 0,0, max 0,8.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 7.

Ustala się stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59UP1 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent);

§ 8.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej przyjęty uchwałą nr XXIII/391/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 czerwca 2012 r. w granicach obszaru.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/130/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/130/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/130/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2015 r.

Wykaz dotyczy projektu zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowiskiej 103

L.p

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której uwaga dotyczy

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr

..................................

z dnia

..................................

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

W wyniku wyłożenia projektu uwag nie wniesiono


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/130/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie rady Miasta Chorzów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycjiz zakresu infrastruktury technicznej należących do własnych gminy oraz zasadach ichfinansowania, dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarugminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej 103

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej 103 nie przewiduje się nowych inwestycji infrastruktury technicznej i systemów komunikacji finansowanych przez Miasto, w związku z tym nie okresla się źródeł ich finansowania. Urządzenie i utrzymanie nowoprojektowanych systemów komunikacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »