| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/83/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]))

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 ,,Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 ,,Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel


Tabela nr 1 do uchwały nr IX/83/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

bieżące

750

Administracja publiczna

3 484 604,00

0,00

1 104,00

3 485 708,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75020

Starostwa powiatowe

3 129 259,00

0,00

1 104,00

3 130 363,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

31 009,00

0,00

1 104,00

32 113,00

801

Oświata i wychowanie

1 354 499,00

0,00

15 150,00

1 369 649,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 283 974,00

0,00

0,00

1 283 974,00

80130

Szkoły zawodowe

1 044 331,00

0,00

15 150,00

1 059 481,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

996 956,00

0,00

0,00

996 956,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

44 525,00

0,00

15 150,00

59 675,00

852

Pomoc społeczna

13 740 253,00

0,00

110 000,00

13 850 253,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

373 214,00

0,00

0,00

373 214,00

85202

Domy pomocy społecznej

11 731 990,00

0,00

110 000,00

11 841 990,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0830

Wpływy z usług

6 049 784,00

0,00

110 000,00

6 159 784,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

53 120,00

0,00

2 700,00

55 820,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

650,00

0,00

1 400,00

2 050,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

400,00

0,00

1 400,00

1 800,00

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

550,00

0,00

1 300,00

1 850,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

300,00

0,00

1 300,00

1 600,00

bieżące razem:

133 451 440,50

0,00

128 954,00

133 580 394,50

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 065 749,00

0,00

0,00

2 065 749,00

majątkowe

852

Pomoc społeczna

300,00

0,00

1 200,00

1 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85202

Domy pomocy społecznej

300,00

0,00

1 200,00

1 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300,00

0,00

1 200,00

1 500,00

majątkowe razem:

6 089 815,00

0,00

1 200,00

6 091 015,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 395 082,00

0,00

0,00

3 395 082,00

Ogółem:

139 541 255,50

0,00

130 154,00

139 671 409,50

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 460 831,00

0,00

0,00

5 460 831,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik do uchwały nr IX/83/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział

Jednostka

Stan środków na początek okresu

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec okresu

przed zmianą

801

Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

20 000,00

20 000,00

801

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

5 000,00

5 000,00

801

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

17 500,00

17 500,00

801

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

120 000,00

120 000,00

801

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

500,00

500,00

801

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnoksztłcących w Tarnowskich Górach

20 000,00

20 000,00

801

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

900,00

900,00

801

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach

750,00

750,00

801

Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach

500,00

500,00

801

Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach

700,00

700,00

801

Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

700,00

700,00

801

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry

400 000,00

400 000,00

801

Centrum Kształcenia Ustawicznego

5 000,00

5 000,00

ogółem dział 801

591 550,00

591 550,00

854

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach

62 000,00

62 000,00

854

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach

100,00

100,00

854

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry

15 200,00

15 200,00

ogółem dział 854

77 300,00

77 300,00

O G Ó Ł E M

668 850,00

668 850,00

po zmianie

801

Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

20 000,00

20 000,00

801

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

5 000,00

5 000,00

801

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

17 500,00

17 500,00

801

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

120 000,00

120 000,00

801

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

500,00

500,00

801

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnoksztłcących w Tarnowskich Górach

20 000,00

20 000,00

801

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

900,00

900,00

801

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach

750,00

750,00

801

Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach

500,00

500,00

801

Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach

700,00

700,00

801

Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

700,00

700,00

801

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry

400 000,00

400 000,00

801

Centrum Kształcenia Ustawicznego

5 000,00

5 000,00

ogółem dział 801

591 550,00

591 550,00

854

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach

75 600,00

75 600,00

854

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach

100,00

100,00

854

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry

15 200,00

15 200,00

ogółem dział 854

90 900,00

90 900,00

O G Ó Ł E M

682 450,00

682 450,00


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072

[2]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »