Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/058/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 91 ust. 1,art. 212 ust 1 pkt 5 i 6, ust 2 pkt 1, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015 dokonać następujących zmian:

1. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 103.257,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 204.843,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu powiatu z tytułu emisji papierów wartościowych w formie obligacji o kwotę 12.291.000 zł.

4. Zwiększyć rozchody budżetu powiatu o kwotę 11.982.899 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów o kwotę 11.982.899 zł.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 82.890.971,36

wydatki: 81.158.164,20

przychody: 12.706.967,15

rozchody: 14.439.774,31

§ 3. 1. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 3 Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015:

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.732.807,16 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 4 Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015:

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 14.439.774,31 zł z następujących tytułów:

a) spłaty kredytów w kwocie 13.841.454,32 zł

b) spłaty pożyczek w kwocie 598.319,99 zł

3. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 5 Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015:

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,

b) wyemitowanych papierów wartościowych w formie obligacji w kwocie określonej w § 1 pkt 6 lit. c.

4. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 6 Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015:

6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.706.967,15 zł w tym z tytułu:

a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 342.215,15 zł

b) wolnych środków w kwocie 73.752 zł

c) wyemitowanych papierów wartościowych w formie obligacji w kwocie 12.291.000 zł

§ 4. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 9 Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015: Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

4. Zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 6.000.000 zł.

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 6.000.000 zł.

6. Wyemitowania obligacji na kwotę 12.291.000 zł.

§ 5. Nadaje się nowe następujące brzmienie Załącznika nr 5 "Programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r." do Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 6. 1. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 1 Uchwały nr IX/055/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu: Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 2.435.149,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 2 Uchwały nr IX/055/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu: Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.159.669,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015:

1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 3 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Adam Lewandowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/058/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/058/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/058/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/058/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/058/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/058/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/058/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe