Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/149/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 9a pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Prezydent Miasta występuje do podmiotów, o których jest mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wskazanie kandydata lub kandydatów do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej "Zespołem".

2. Kierownik podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania pisma Prezydenta Miasta, wskazuje kandydata lub kandydatów do pracy w Zespole.

3. Powołanie członków Zespołu następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta.

4. Osoby powołane w skład Zespołu otrzymują pisemne powiadomienia o powołaniu.

§ 2. 1. Prezydent Miasta odwołuje członka Zespołu w drodze zarządzenia.

2. Powołanie nowych członków Zespołu, w miejsce odwołanych, następuje w trybie i na zasadach określonych w § 1 ust. 1 - 4.

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta.

2. Zespół wybiera przewodniczącego w głosowaniu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

3. Przewodniczącego Zespołu odwołuje się ze swojej funkcji, w przypadku gdy:

1) złożona zostanie rezygnacja przez przewodniczącego;

2) na wniosek połowy członków Zespołu, podczas głosowania, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

4. Zespół wybiera zwykłą większością głosów, członka Zespołu, który zastępuje przewodniczącego w trakcie jego nieobecności.

5. Członek wskazany do zastępowania przewodniczącego może zostać odwołany ze swojej funkcji na zasadach określonych w ust. 3.

§ 4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia i kieruje pracami Zespołu.

§ 5. 1. Posiedzenie Zespołu może być także zwołane na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej składu Zespołu.

2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał lub opinii zapisach w protokole.

3. Uchwały Zespołu podejmowane są podczas głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

4. Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Zespołu, który przewodniczy posiedzeniu.

5. Zespół przedkłada Prezydentowi Miasta sprawozdanie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 6. 1. Zespół określa merytoryczne zalecenia dotyczące funkcjonowania grup roboczych.

2. Z posiedzeń grupy roboczej sporządzana jest karta działań, protokół zakończenia procedury "Niebieskie Karty". Załącznikami do nich są wszelkie dokumenty zgromadzone w danej sprawie.

§ 7. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Kadencja Zespołu, powołanego w drodze zarządzenia nr 330 Prezydenta Bytomia z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu z późn. zm. (tekst jedn.: zarządzenie 351 Prezydenta Bytomia z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 330 Prezydenta Bytomia z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu), kończy się z dniem powołania Zespołu w oparciu o przepisy niniejszej uchwały, jednak nie później niż w dniu 31 sierpnia 2015 r.

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr X/144/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania z późn. zm.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/149/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/149/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 czerwca 2015 r.

W związku z kończącą się kadencją Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu, zaistniała konieczność opracowania nowych zasad dotyczących powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Obowiązująca obecnie uchwała nr X/144/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania z późn. zm., przygotowywana była w okresie kiedy nie obowiązywała jeszcze procedura "Niebieskie Karty", a sam Zespół nie funkcjonował, dlatego nie było możliwości sprawdzenia w praktyce zapisów ww. uchwały.

Proponowane zapisy w przedmiotowym projekcie uchwały wpłyną na usprawnienie funkcjonowania Zespołu pod względem organizacyjnym, co usprawni jego pracę oraz podniesie jakość oferowanej pomocy rodziną uwikłaną w przemoc.

Ponadto, uchwała została przygotowana zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych, w przedmiotowym zakresie.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i zgodne z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) należny do kompetencji rady miejskiej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe