Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/153/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a i art. 5c pkt 1 w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające nr 1 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26.

§ 2. Dokumentację zlikwidowanego technikum, o którym mowa w § 1 pozostawia się w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26.

§ 3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego technikum, o którym mowa w § 1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/153/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/153/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu stanowi końcowy akt prawny w procedurze likwidacyjnej ww. szkoły. Zgodnie z zapisami ustawowymi, określonymi w art. 59 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący podjął stosowne działania proceduralne, w wyniku których na 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły o zamiarze likwidacji powiadomiono Śląskiego Kuratora Oświaty, natomiast z uwagi na fakt, że szkoła nie prowadzi już kształcenia nie było konieczności powiadomienia rodziców uczniów. Ponadto zgodnie z art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167), projekt uchwały o zamiarze likwidacji ww. szkoły przedłożono do zaopiniowania nauczycielskim organizacjom związkowym.

W wyniku ww. działań Śląski Kurator Oświaty pismem nr RE-KS. 545.1.63.2015 z dnia 6 marca 2015 r. wydał pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu. Mając na uwadze konieczność dostosowania aktualnego stanu sieci szkół ponadgimnazjalnych do obowiązujących przepisów prawa, wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz.1206), zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. Po zlikwidowaniu Technikum Uzupełniającego nr 1, z dniem 1 września 2015 r. w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu będą wchodziły następujące szkoły: Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami projekt uchwały przedłożono do konsultacji społecznych organizacjom pozarządowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe