Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Krzanowic w spółkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina Krzanowice posiada udziały,
2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Krzanowice w spółce.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Krzanowic do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Krzanowic do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów).
3. Gmina Krzanowice może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.

§ 3. 1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być:
1) prawa rzeczowe obejmujące w szczególności prawo własności nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawo własności rzeczy ruchomych, prawo własności rzeczy nieruchomych, udział we współwłasności w częściach ułamkowych lub łącznej, prawo użytkowania wieczystego.
2. Wartość aportu wnoszonego do spółki w celu pokrycia udziałów (wartość zbywcza) jest ustalana na podstawie dokumentów zakupu (faktur) lub przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny danego wkładu niepieniężnego (aportu).

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Krzanowic do cofania udziałów w spółkach.
2. Wycofanie udziałów przez Gminę Krzanowice następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 5. Zbywanie udziałów w spółkach przez Burmistrza Krzanowic następuje po uprzednim wyrażeniu zgody Rady Miejskiej w Krzanowicach.

§ 6. 1. Udziały są zbywane w trybie:
1) oferty ogłoszonej publicznie,
2) przetargu publicznego,
3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań,

2. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

§ 7. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska.

§ 8. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów Burmistrz Krzanowic informuje Radę Miejską w Krzanowicach na najbliższej sesji Rady Miasta następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte, a także jakie obowiązki, korzyści lub uprawnienia z tego tytułu dla Gminy powstaną.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Długosz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe