Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/45/15 Rady Gminy Lipowa

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 r., poz. 1591 ze zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., poz. 13).

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/75/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie tak jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Binda


Załącznik do Uchwały Nr X/45/15
Rady Gminy Lipowa
z dnia 25 maja 2015 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM
LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA LIPOWA

Lp.

Nazwa ulicy

Nazwa

Opis

Udostępnienie

1

1405 S

Leśna "GS"/ u Bindy

obustronny

operator/ przewoźnicy

2

1405 S

Leśna Remiza

obustronny

operator/ przewoźnicy

3

1405 S

Leśna Kościół

obustronny

operator/ przewoźnicy

4

1405 S

Leśna u Widza

obustronny

operator/ przewoźnicy

5

1405 S

Lipowa Granica

obustronny

operator/ przewoźnicy

6

1405 S

Lipowa Moroń

obustronny

operator/ przewoźnicy

7

1405 S

Lipowa Centrum

obustronny

operator/ przewoźnicy

8

1405 S

Lipowa Kościół

obustronny

operator/ przewoźnicy

9

1405 S

Lipowa Puściny

obustronny

operator/ przewoźnicy

10

1405 S

Lipowa Podlasem

obustronny

operator/ przewoźnicy

11

1402 S

Lipowa Poddzielec

obustronny

operator/ przewoźnicy

12

1402 S

Słotwina Kuźnia

obustronny

operator/ przewoźnicy

13

640 001 S

Słotwina Skrzyżowanie

obustronny

operator/przewoźnicy

14

1455 S

Lipowa 4 / granica

obustronny

operator/ przewoźnicy

15

1455 S

Lipowa SKR

obustronny

operator/ przewoźnicy

16

1455 S

Lipowa Piwniczki

obustronny

operator/ przewoźnicy

17

1455 S

Lipowa Strażnica

obustronny

operator/ przewoźnicy

18

1455 S

Lipowa Bindy

obustronny

operator/ przewoźnicy

19

1455 S

Ostre Rondo

obustronny

operator/ przewoźnicy

20

1455 S

Ostre

obustronny

operator/ przewoźnicy

21

1455 S

Twardorzeczka Sklep

obustronny

operator/ przewoźnicy

22

1455 S

Twardorzeczka Szkoła

obustronny

operator/ przewoźnicy

23

1455 S

Twardorzeczka Gruby

obustronny

operator/ przewoźnicy

24

1455 S

Twardorzeczka Gruby I

obustronny

operator/ przewoźnicy

25

1455 S

Twardorzeczka Gruby II

obustronny

operator/ przewoźnicy

26

1455 S

Lipowa Lewiatan

obustronny

operator/ przewoźnicy

27

1455 S

Lipowa Jaski

obustronny

operator/ przewoźnicy

28

640 018 S

Sienna Sklep

obustronny

operator/ przewoźnicy

29

640 018 S

Sienna Skrzyżowanie

obustronny

operator/ przewoźnicy

30

640 018 S

Sienna Pętla

obustronny

operator/ przewoźnicy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe