Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 56/IX/2015 Rady Gminy Miedźno

z dnia 17 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 13/IV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §10 otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się dotację celową dla powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między j.s.t. w kwocie 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Uchwala się dotację celową dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 670.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.";

2) §14 otrzymuje brzmienie:

Uchwala się plan zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji w 2015 roku w kwocie 951.073,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.";

3) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

4) dodaje się załącznik nr 16 w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/IX/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 17 czerwca 2015 r.

"Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r."

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp.

Nazwa inwestycji

Dział

Zakres robót

Ogółem koszt

Źródło finansowania

Data

Rozdział

Paragraf

rozpoczęcia

zakończenia

1

2

3

4

5

6

7

1.

Wykup gruntów pod drogi

600

60016

6060

-

50.000,00

Środki własne budżetu gminy

2015 r.

2015 r.

2.

Budowa drogi Władysławów ul. Leśna

600

60016

6050

-

522.500,00

Środki własne budżetu gminy

2015 r.

2015 r.

3.

Budowa drogi Kołaczkowice Duże

600

60016

6050

-

70.000,00

Środki własne budżetu gminy

2015 r.

2015 r.

4.

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego

E-region Częstochowski

750

75023

6620

-

148.389,25

Środki własne budżetu gminy

2015 r.

2015 r.

5.

Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Mokra

754

75412

6230

-

95.184,65

Środki własne budżetu gminy

2015 r.

2015 r.

6.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

900

90001

6230

-

50.000,00

Środki własne budżetu gminy

2015 r.

2015 r.

7.

Zakup i instalacja monitoringu w Zespole Szkół Ostrowy nad Okzą

801

80101

6050

-

15.000,00

Środki własne budżetu gminy

2015 r.

2015 r.

RAZEM:

951.073,90


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 56/IX/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 17 czerwca 2015 r.

"Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r."

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. w roku 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1

2

3

4

5

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

670.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

dotacja celowa

670.000,00

Razem:

670.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe