Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.050.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 1 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 211 215,12 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 211 215,12 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 750 "Administracja publiczna"

+ 12 705,61 zł

- zwiększenie w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

+ 1 009,20 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

+ 9 487,78 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" / Erasmus + "Mogę lepiej"

+ 168 322,26 zł

- zwiększenie w dziale 852 "Pomoc społeczna"

+ 19 690,27 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 70 363,91 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 98 363,91 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe"

- 30 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne"

+ 20 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność"

+ 30 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"

+ 20 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

- 2 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"

+ 15 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola"

+ 8 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" / Erasmus + "Mogę lepiej"

+ 35 363,91 zł

- zwiększenie w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego"

+ 2 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami"

- 50 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"

+ 50 000,00 zł

wydatki majątkowe

zmniejszenie o kwotę - 28 000,00 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" / Budowa chodnika pomiędzy ul. Młyńską a Sokolską (boczną) w Radlinie

- 20 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" / Zagospodarowanie terenów pod wiaduktem Rybnicka i Park Leśny Korfantego

- 30 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" / Zakupy inwestycyjne

- 40 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801"Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" / Przebudowa przedszkola nr 3

+ 32 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" / Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie

- 50 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" / Doposażenie placów zabaw

+ 80 000,00 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem deficytu 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody z opłat i kar oraz wydatki nimi finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2015 otrzymują brzmienie zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Gabriela Chromik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr S.0007.050.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr S.0007.050.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr S.0007.050.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr S.0007.050.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr S.0007.050.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr S.0007.050.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe