Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.115.2015 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.314.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 0007.190.2013 z dnia 12 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2:

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)".

2. W rozdziale VI:

- § 25 otrzymuje brzmienie:

25.1 Opłaty:

1) stałą miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku,

2) godzinową za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie,

3) dzienną za wyżywienie.

2. Warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Ruda Śląska w drodze odrębnej uchwały.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone na rzecz Miasta Ruda Śląska, za pośrednictwem Żłobka Miejskiego "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej.",

- § 26 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice ponoszą opłatę, o której mowa
w § 25 ust. 1 pkt 1, w pełnej wysokości, natomiast dzienna opłata za wyżywienie ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko korzysta ze Żłobka. Rozliczenie pobranej już opłaty dokonywane jest w następnym miesiącu.".

§ 2. W pozostałym zakresie statut Żłobka Miejskiego "Miskiakowo" w Rudzie Śląskiej pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Kazimierz Myszur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe